دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمد پوربابایی
مدیر اجرایی
کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی پزشکی
محمد پوربابایی
شرح وظایف:
تدوین برنامه عملیاتی دانشکده به صورت سالیانه نظارت و اجرای صحیح آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری و مالی و دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده پزشکی پیش بینی و تنظیم اعتبارات سالانه مورد نیاز دانشکده پزشکی نظارت بر حسن اجرای خدمات عمومی دانشکده پزشکی مستندسازی و تهیه گزارش‌های آماری از عملکرد دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب