امروز : 06 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حسین نیکزاد

دکتر حسین نیکزاد

دکتری تخصصی علوم تشریح
مدیر گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

دکتر حسن حسنی بافرانی

دکتر حسن حسنی بافرانی

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

دکتر محمدعلی اطلسی

دکتر محمدعلی اطلسی

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

دکتر همایون نادریان

دکتر همایون نادریان

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

دکتر ابوالفضل اعظمی طامه

دکتر ابوالفضل اعظمی طامه

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

دکتر غزاله مشکدانیان

دکتر غزاله مشکدانیان

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استادیار

دکتر زینب وحیدی نیا

دکتر زینب وحیدی نیا

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی رفعت

دکتر علی رفعت

دکتری تخصصی علوم تشریح
عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب