دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر غلامرضا نمازی

دکتر غلامرضا نمازی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
مدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر نجات خیری پور

دکتر نجات خیری پور

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فرشته بهمنی

دکتر فرشته بهمنی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عصمت آقاداود جلفایی

دکتر عصمت آقاداود جلفایی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر محسن همتی دیناروند

دکتر محسن همتی دیناروند

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب