رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:02:33 PM 1401 / 11 / 15
 
   
 

 

   
 


Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار دانشکده پزشکی
فرم تماس با مدیر سایت
Collapse در باره دانشکده پزشکی در باره دانشکده پزشکی
تاریخچه دانشکده پزشکی
رسالت
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفی سرپرست دانشکده پزشکی
معاون آموزش علوم پایه دانشکده
معاون آموزش علوم بالینی دانشکده
معاون اجرایی دانشکده
مدیر امور بین الملل دانشکده پزشکی
معاون پژوهشی دانشکده
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
معاون پزشکی عمومی
مسئول فناوری اطلاعات
مدیر امور هیئت علمی
مسئول مرکز آزمون ها
Collapse گروههای آموزشی دانشکده پزشکیگروههای آموزشی دانشکده پزشکی
Collapse گروه آموزشی علوم پایه گروه آموزشی علوم پایه
Collapse گروه آموزشی آسیب شناسی و بافت گروه آموزشی آسیب شناسی و بافت
طرح دروس
Collapse تاریخچه گروه آسیب و بافت شناسیتاریخچه گروه آسیب و بافت شناسی
رسالت و اهداف گروه آسیب شناسی
جزوات و اسلایدهای اموزشی
فعالیت های پژوهشی
لینکهای مفید
دستیاران گروه آسیب شناسی
برنامه اعضای هیئت علمی گروه آسیب و بافت شناسی
اعضای هیئت علمی گروه
Collapse گروه آموزشی انگل و قارچ شناسیگروه آموزشی انگل و قارچ شناسی
طرح دروس گروه
Collapse معرفی گروه معرفی گروه
رسالت و اهداف گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی
Collapse مهندس عباس درودگرمهندس عباس درودگر
مهندس عباس درودگر (2)
مهندس عباس درودگر (3)
درس حشره شناسی پزشکی
ارتقاء مهندس درودگر
برنامه اعضای هئیت علمی
لینکهای مفید
Collapse دوره تحصیلات تکمیلیدوره تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان انگل شناسی
ژورنال کلاب های گروه
خلاصه پایان نامه های انگل شناسی
Collapse مطالب آموزشیمطالب آموزشی
کتب و فیلم های آموزشی
کتب و پروتکل قارچ شناسی
کوریکولوم آموزشی گروه
لیست کتب منتشره
برنامه آموزشی گروه آموزشی میکروب و ایمنی شناسی
اعضای هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
دکتر مهدی دلاوری
Collapse گروه آموزشی بیوشیمیگروه آموزشی بیوشیمی
Collapse معرفی گروهمعرفی گروه
تاریخچه
رسالت و اهداف
Collapse فعالیت های آموزشیفعالیت های آموزشی
طرح درس گروه آموزشی بیوشیمی
مطالب آموزشی مرتبط
فعالیت های پژوهشی
11111
Collapse دوره تحصیلات تکمیلیدوره تحصیلات تکمیلی
طرح دروس کارشناسی ارشد
پایان نامه های دانشجویان
اعضای هیئت علمی
برنامه اعضای هیئت علمی
Collapse گروه آموزشی پزشکی اجتماعیگروه آموزشی پزشکی اجتماعی
Collapse اسلایدهای آموزشیاسلایدهای آموزشی
اسلایدهای اصول خدمات بهداشتی
اسلایدهای اپیدمیولوژی ورودی مهر97
اسلایدهای بهداشت خانواده
اسلایدهای اپیدمیولوژی بالینی(مقطع بالینی)
اسلایدهای اپیدمیولوژی بالینی(مقطع فیزیوپات)
کارگاه روش تحقیق کارآموزان
نظام مراقبت بیماریهای ایران
اسلایدهای بهداشت عمومی رشته تغذیه
اسلایدهای آمار رشته تغذیه
اسلایدهای خدمات تغذیه
اسلایدهای اپیدمیولوژی تغذیه
اسلایدهای اپیدمیولوژی ورودی بهمن95
اسلایدهای کمک آموزشی
اسلایدهای اصول خدمات بهداشتی
Collapse معرفی گروه معرفی گروه
تاریخچه گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
رسالت و اهداف گروه
اعضای هیئت علمی
طرح دروس
Collapse فعالیت های پژوهشیفعالیت های پژوهشی
Collapse دوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعیدوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی
اهداف دوره کارورزی
Collapse کارگاه پزشکی مبتی بر شواهدکارگاه پزشکی مبتی بر شواهد
تمرینات کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد
ارائه ebm کارورزان
کارگاه برخورد با اپیدمی
Collapse گزارش عملکرد کارورزان در فیلد روستاگزارش عملکرد کارورزان در فیلد روستا
گزارش عملکرد کارورزان روستای مرق
گزارش عملکرد کارورزان روستای برزک
گزارش عملکرد کارورزان روستای نیاسر
گزارش عملکرد کارورزان روستای مشکات
گزارش عملکرد کارورزان روستای یزدل
گزارش عملکرد کارورزان روستای ازوار
گزارش عملکرد کارورزان روستای ویدوجا
پکیج آموزشی کارورزان جهت حفاظت و درمان بیماران کووید19
کلاسهای بدو دوره کاورزان
Collapse دوره کارآموزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعیدوره کارآموزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی
اهداف دوره کارآموزی
Collapse پروژه های تحقیقاتی دانشجویان در عرصهپروژه های تحقیقاتی دانشجویان در عرصه
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای برزک
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای نیاسر
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای مرق
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای محمدآباد
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای ازوار
ارائه پروپوزال کارآموزان روستای ویدوجا
اسلایدهای آموزشی کلاسهای بدو دوره کارآموزان
دوره آموزشی آشنایی با بیماری سل
آشنایی با خدمات تخصصی مرکز گلابچی
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی
Collapse فعایتهای پژوهشی دانشجویانفعایتهای پژوهشی دانشجویان
فعالیتهای پژوهشی دانشجویان پزشکی
فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی
فعالیت های پژوهشی دانشجویان تغذیه
فعایتهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
فرصت های پژوهشی
برنامه اعضای هیئت علمی
مطالب آموزشی مرتبط
گزارش عملکرد
Collapse اپیدمیولوژی بالینیاپیدمیولوژی بالینی
معرفی گروه
Collapse برنامه ها و سمینارهای آموزشیبرنامه ها و سمینارهای آموزشی
اهداف برنامه آموزشی ژورنال کلاب
دانلود مفالات و راهنما
برنامه دوره
اخبار
Collapse دستورالعمل و توصیه های بهداشتیدستورالعمل و توصیه های بهداشتی
بوکلت چارت
التور
دخانیات
قوانین گروه پزشکی اجتماعی
نظرسنجی پزشکی اجتماعی
اخبار پزشکی اجتماعی
Collapse فعالیتهای آموزشیفعالیتهای آموزشی
کوریکولوم آموزشی
برنامه هفتگی
Collapse پزشکی پاسخگوپزشکی پاسخگو
پروژه های پزشکی اجتماعی
اپیدمیولوژی بالینی
Collapse گروه آموزشی زبانگروه آموزشی زبان
معرفی گروه
طرح دروس
Collapse برنامه هفتگیبرنامه هفتگی
برنامه هفتگی
Collapse جعفر عسگریجعفر عسگری
طرح جلد کتب آقای عسگری
طرح جلد کتب جعفر عسگری
طرح درس آقای عسگری
کتب موجود رد گروه زبان
اطلاعیه ها
نسخه انگلیسی گروه زبان
Collapse گروه آموزشی علوم تشریح گروه آموزشی علوم تشریح
Collapse معرفی گروه علوم تشریحمعرفی گروه علوم تشریح
رسالت و اهداف
طرح دروس گروه علوم تشریح
دوره تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه گروه آموزشی علوم تشریح
Collapse اسلایدهای آموزشی گروه علوم تشریح اسلایدهای آموزشی گروه علوم تشریح
جزوات اموزشی دکتر اعظمی
اسلاید های دکتر مشکدانیان
اعضای هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
برنامه اعضای هیئت علمی
Collapse گروه آموزشی فارماکولوژیگروه آموزشی فارماکولوژی
تاریخچه
طرح درس
لینکهای مفید
رسالت و اهداف
اعضای هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
برنامه اعضای هیئت علمی
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse گروه آموزشی معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامی
رسالت و اهداف گروه
Collapse فعالیت های آموزشیفعالیت های آموزشی
طرح درس
برنامه هفتگی
اعضاء هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
Collapse گروه آموزشی میکروب و ایمنی شناسیگروه آموزشی میکروب و ایمنی شناسی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه میکروب و ایمنی شناسیفعالیت های آموزشی گروه میکروب و ایمنی شناسی
طرح دروس گروه میکروب و ایمنی شناسی
برنامه هفتگی دانشجویان
اعضای هیئت علمی
لینکهای مفید
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد
دکتری میکروب شناسی
برنامه اعضای هیئت علمی
رسالت و اهداف
فعالیت های پژوهشی
Collapse گروه آموزشی فیزیولوژی گروه آموزشی فیزیولوژی
Collapse فعالیت های آموزشیفعالیت های آموزشی
طرح درس
مطالب آموزشی مرتبط
فعالیت های پژوهشی
لینکهای مفید
دوره تحصیلات تکمیلی
برنامه هفتگی
تاریخچه
رسالت و اهداف
اعضای هیئت علمی
Collapse جعفر عسگریجعفر عسگری
لیست نمرات دروس زبان - عسگری
کتاب - عسگری
Collapse روانشناسی بالینیروانشناسی بالینی
اعضای هیئت علمی
Collapse معرفی گروهمعرفی گروه
رسالت و اهداف
طرح درس
برنامه هفتگی اعضای هئیت علمی
دوره تحصیلات تکمیلی
فعالیت های پژوهشی
فرم ها
مطالب آموزشی مرتبط
برنامه هفتگی دانشجویان گروه روانشناسی بالینی
Collapse اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی
رسالت و اهداف گروه
Collapse فعالیت های آموزشی گروه اخلاق پزشکیفعالیت های آموزشی گروه اخلاق پزشکی
طرح درس گروه اخلاق پزشکی
فعالیت های پژوهشی گروه اخلاق پزشکی
اعضاء هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی
برنامه اعضا هیئت علمی
Collapse گروه اموزشی تغذیه گروه اموزشی تغذیه
Collapse معرفی گروه آموزشی تغذیهمعرفی گروه آموزشی تغذیه
رسالت و اهداف
طرح دروس
اعضای هیئت علمی
برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
تحصیلات تکمیلی
دانشجویان کارشناسی ارشد
کوریکولوم های آموزشی گروه تغذیه
برنامه هفتگی دانشجویان گروه تغذیه
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse منوی گروه طب اورژانسمنوی گروه طب اورژانس
اعضای هئیت علمی
کوریکولوم آموزشی گروه طب اورژانس
رسالت و اهداف گروه طب اورژانس
فعالیت های پژوهشی گروه طب اورژانس
طرح درس گروه طب اورژانس
Collapse گروه آموزشی مطالعات اعتیادگروه آموزشی مطالعات اعتیاد
رسالت و اهداف
اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مطالعات اعتیاد
فعالیت های پژوهشی
Collapse برنامه آموزشی دانشجویان اعتیادبرنامه آموزشی دانشجویان اعتیاد
طرح درس گروه مطالعات اعتیاد
برنامه هفتگی گروه مطالعات اعتیاد
برنامه اعضای هیئت علمی
Collapse دستیاران گروه مطالعات اعتیاددستیاران گروه مطالعات اعتیاد
ژورنال کلاب
فرم ها و فرآیندها
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse گروه علوم سلولی کاربردیگروه علوم سلولی کاربردی
رسالت و اهداف
اعضای هئیت علمی
طرح دروس
فعالیت های پژوهشی
تحصیلات تکمیلی
برنامه اعضا هیئت علمی
Collapse گروه آداب پزشکیگروه آداب پزشکی
Collapse معرفی گروه آداب پزشکیمعرفی گروه آداب پزشکی
رسالت و اهداف گروه آداب پزشکی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آداب پزشکیفعالیت های آموزشی گروه آداب پزشکی
طرح درس گروه آداب پزشکی
فعالیت های پژوهشی
اعضاء هیئت علمی گروه
Collapse گروه آموزشی علوم بالینیگروه آموزشی علوم بالینی
Collapse گروه آموزشی اطفال گروه آموزشی اطفال
رسالت و اهداف گروه آموزشی اطفال
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی اطفال فعالیت های آموزشی گروه آموزشی اطفال
طرح درس گروه آموزشی اطفال
کوریکولومهای گروه آموزشی اطفال
برنامه های یبمارستانی گروه آموزشی اطفال
تاریخچه گروه آموزشی اطفال
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی اطفال
فعالیت های پژوهشی گروه اطفال
Collapse گروه آموزشی بیهوشی گروه آموزشی بیهوشی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی بیهوشی فعالیت های آموزشی گروه آموزشی بیهوشی
طرح درس گروه اموزشی بیهوشی
کوریکولومهای گروه آموزشی بیهوشی
برنامه های یبمارستانی گروه بیهوشی
رسالت و اهداف گروه بیهوشی
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی بیهوشی
فعالیت های پژوهشی گروه بیهوشی
Collapse گروه آموزشی پزشکی اجتماعیگروه آموزشی پزشکی اجتماعی
Collapse اسلاید های آموزشی اسلاید های آموزشی
اسلاید های روش تحقیق تغذیه
طرح درس
Collapse گروه آموزشی جراحی گروه آموزشی جراحی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی جراحی تخصصیفعالیت های آموزشی گروه آموزشی جراحی تخصصی
طرح دروس گروه آموزشی جراحی تخصصی دانشکده پزشکی
کوریکولوم های آموزشی گروه جراحی تخصصی
اعضا گروه آموزشی جراحی تخصصی
اعضا گروه آموزشی جراحی عمومی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی جراحی عمومی فعالیت های آموزشی گروه آموزشی جراحی عمومی
طرح درس گروه آموزشی جراحی عمومی
کوریکولوم های آموزشی گروه آموزشی جراحی عمومی
برنامه های یبمارستانی گروه آموزشی جراحی عمومی
برنامه های بیمارستانی جراحی تخصصی
Collapse معرفی گروه آموزشی جراحی عمومی معرفی گروه آموزشی جراحی عمومی
رسالت و اهداف گروه جراحی عمومی
Collapse معرفی گروه جراحی تخصصیمعرفی گروه جراحی تخصصی
رسالت و اهداف گروه جراحی تخصصی
فعالیت های پژوهشی گروه جراحی تخصصی
فعالیت های پژوهشی گروه جراحی عمومی
Collapse گروه آموزشی چشم پزشکی گروه آموزشی چشم پزشکی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه چشم پزشکیفعالیت های آموزشی گروه چشم پزشکی
طرح درس گروه اموزشی چشم پزشکی
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی چشم پزشکی
برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی چشم پزشکی
برنامه اعضای هیئت علمی گروه چشم
رسالت و اهداف گروه چشم پزشکی
اعضاء هیئت علمی گروه چشم پزشکی
فعالیت های پژوهشی گروه چشم پزشکی
Collapse گروه آموزشی گوش و حلق و بینی گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه گوش حلق بینیفعالیت های آموزشی گروه گوش حلق بینی
طرح درس گروه آموزشی گوش,حلق و بینی
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی گوش,حلق و بینی
تاریخچه گروه آموزشی گوش ,حلق و بینی
برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی گوش,حلق و بینی
برنامه اعضای هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی
رسالت و اهداف گروه گوش و حلق و بینی
اعضاء هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی
فعالیت های پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی
Collapse گروه آموزشی داخلیگروه آموزشی داخلی
Collapse اعضا هیئت علمی گروه داخلیاعضا هیئت علمی گروه داخلی
اعضای گروه آموزشی داخلی-روماتولوژی
اعضا گروه آموزشی داخلی-گوارش
اعضای گروه داخلی-کلیه و مجاری ادراری
اعضای گروه داخلی-غدد
اعضای گروه داخلی-خون و انکولوژی
اعضای گروه داخلی-ریه
اعضای گروه آموزشی داخلی- جنرال
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی داخلی فعالیت های آموزشی گروه آموزشی داخلی
طرح درس گروه آموزشی داخلی
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی داخلی
برنامه آموزشی گروه آموزشی داخلی
Collapse برنامه های بیمارستانیبرنامه های بیمارستانی
برنامه های بیمارستانی
مطالب مرتبط
فعالیت های پژوهشی گروه داخلی
Collapse معرفی گروه داخلیمعرفی گروه داخلی
تاریخچه گروه داخلی
رسالت و اهداف گروه داخلی
Collapse گروه آموزشی رادیولوژی گروه آموزشی رادیولوژی
رسالت و اهداف گروه آموزشی رادیولوژی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه رادیولوژی فعالیت های آموزشی گروه رادیولوژی
طرح درس گروه اموزشی رادیولوژی
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی رادیولوژی
برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی رادیولوژی
اعضای هیئت علمی گروه آموزشی رادیولوژی
فعالیت های پژوهشی گروه رادیولوژی
Collapse گروه آموزشی روانپزشکی گروه آموزشی روانپزشکی
تاریخچه گروه آموزشی روانپزشکی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی روانپزشکیفعالیت های آموزشی گروه آموزشی روانپزشکی
طرح درس گروه آموزشی روانپزشکی
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی روانپزشکی
برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی روانپزشکی
رسالت و اهداف گروه روانپزشکی
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی روانپزشکی
فعالیت های پژوهشی گروه روانپزشکی
Collapse گروه آموزشی زنان و زایمان گروه آموزشی زنان و زایمان
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی زنان و زایمان فعالیت های آموزشی گروه آموزشی زنان و زایمان
طرح درس گروه آموزشی زنان و زایمان
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی زنان و زایمان
Collapse معرفی گروه آموزشی زنان و زایمان معرفی گروه آموزشی زنان و زایمان
رسالت و اهداف
برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی زنان و زایمان
اعضای هیئت علمی
فعالیت های پژوهشی
Collapse گروه آموزشی عفونیگروه آموزشی عفونی
Collapse معرفی گروه آموزشی عفونی معرفی گروه آموزشی عفونی
رسالت و اهداف گروه عفونی
Collapse اعضای هیئت علمی گروه عفونیاعضای هیئت علمی گروه عفونی
فرم های روابط عمومی
اعضای هیئت علمی گروه آموزشی عفونی
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی عفونیفعالیت های آموزشی گروه آموزشی عفونی
کوریکولوم گروه آموزشی عفونی
طرح درس عفونی
برنامه های آموزشی کارورزی عفونی
برنامه های آموزشی سایر فراگیران عفونی
جزوات و اسلایدها
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse فعالیت های پژوهشی گروه آموزشی عفونیفعالیت های پژوهشی گروه آموزشی عفونی
تالیفات گروه عفونی
دانش آموختگان گروه آموزشی عفونی
Collapse گروه آموزشی قلب گروه آموزشی قلب
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی قلب فعالیت های آموزشی گروه آموزشی قلب
طرح درس گروه اموزشی قلب
کوریکولوم های آموزشی گروه آموزشی قلب
Collapse برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی قلب برنامه های بیمارستانی گروه آموزشی قلب
برنامه های بیمارستانی
Collapse کمیته CPRکمیته CPR
معرفی اعضا
اهداف و فعالیتهای انجام شده
نظر سنجی شرکت کنندگان
مطالب آموزشی
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی قلب
فعالیت های پژوهشی گروه قلب
Collapse گروه آموزشی پوست گروه آموزشی پوست
تاریخچه گروه
Collapse فعالیت های آموزشی گروه پوستفعالیت های آموزشی گروه پوست
طرح درس
کوریکولوم آموزشی گروه پوست
Collapse برنامه های بیمارستانی برنامه های بیمارستانی
برنامه های بیمارستانی
رسالت و اهداف گروه پوست
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پوست
فعالیت های پژوهشی گروه پوست
Collapse معرفی گروه طب فیزیکیمعرفی گروه طب فیزیکی
رسالت و اهداف
اعضای هئیت علمی
فعالیت های پژوهشی
طرح دروس
اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی
Collapse معرفی گروه جراحی مغز و اعصابمعرفی گروه جراحی مغز و اعصاب
معرفی گروه
اعضای هیئت علمی گروه
فعالیت های پژوهشی
طرح درس گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
Collapse گروه آموزشی مغز و اعصابگروه آموزشی مغز و اعصاب
تاریخچه گروه آموزشی مغز و اعصاب
رسالت و اهداف گروه آموزشی مغز و اعصاب
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی مغز و اعصاب
Collapse فعالیت های آموزشی گروه آموزشی مغز و اعصابفعالیت های آموزشی گروه آموزشی مغز و اعصاب
کوریکولوم آموزشی گروه آموزشی مغز و اعصاب
طرح درس گروه آموزشی مغز و اعصاب
فعالیت های پژوهشی گروه مغز و اعصاب
Collapse معرفی مرکز آموزش مهارتهای بالینی معرفی مرکز آموزش مهارتهای بالینی
جزوات اموزشی مرکز مهارتهای بالینی
رسالت مرکز مهارتهای بالینی
مولاژ مرکز مهارتهای بالینی
Collapse برنامه های مرکزبرنامه های مرکز
واحد مهارتهای بالینی
واحد سمیو لوژی
Collapse صلاحیت بالینیصلاحیت بالینی
اخبار و اطلاعیه ها
مهارتهای مصوب
برنامه سایر واحدها
واحد استدلال بالینی
Collapse کارگاههاکارگاهها
دستیاران
Collapse کارآموز- کارورزکارآموز- کارورز
کارگاه CPR
کتاب مهارتهای بالینی
طرح دروس
فیلم های مهارت های بالینی
اخبار اطلاعیه های مرکز مهارتهای بالینی
Collapse دفتر توسعه اموزش پزشکی دفتر توسعه اموزش پزشکی
معرفی دفتر توسعه
رسالت
Collapse واحد نظارت و ارزشیابی واحد نظارت و ارزشیابی
اعتبار بخشی برنامه درسی پزشکی
اعتبار بخشی موسسه ای
ارزشیابی اساتید
فرمها
Collapse کمیته ها کمیته ها
کمیته دانشجویی
کمیته برنامه ریزی درسی
Collapse کمیته ارزیابی آزمونهاکمیته ارزیابی آزمونها
فرآیندهای کمیته ارزیابی آزمون ها
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
دانش پژوهی و فرآیند ها
Collapse توانمند سازی اعضا هیئت علمی توانمند سازی اعضا هیئت علمی
کارگاهها
آیین نامه ها
فرم ها
آموزش پزشکی
لینکهای مفید
فراخوان جذب هئیت علمی
فرم ها
فرآیندها
Collapse رشته ها و مقاطع تحصیلی رشته ها و مقاطع تحصیلی
Collapse پزشکی عمومیپزشکی عمومی
مقطع کارورزی پزشکی عمومی
مقطع کارآموزی پزشکی عمومی
Collapse مقطع تحصیلات تکمیلیمقطع تحصیلات تکمیلی
Collapse دوره تخصص بالینیدوره تخصص بالینی
سوالات امتحان OSCE
کارشناسی ارشد
Collapse دکترای تخصصیدکترای تخصصی
دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد
دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی
کارشناسی تغذیه
Collapse معاونت آموزشی دانشکده پزشکیمعاونت آموزشی دانشکده پزشکی
معرفی کارشناس مسئول آموزش
تقویم دانشگاهی
دایره امتحانات
اطلاعیه ها
قوانین و آیین نامه ها
برنامه هفتگی مقطع علوم پایه
Collapse کد دروس کد دروس
کد دروس
آرشیو
برنامه امتحانات علوم پایه
فرآیند ثبت نام
فرم انتقال و میهمانی
دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی
سامانه تلفن گویا
مقطع کارآموزی
علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی
Collapse مقطع کارورزی پزشکی عمومیمقطع کارورزی پزشکی عمومی
برنامه ماهانه کارورزان پزشکی
کوریکولوم های آموزشی پزشکی عمومی مقطع کارورزی
Collapse علوم تغذیه علوم تغذیه
سرفصل دروس
کارشناسی ارشد
فرم های آموزشی پژوهشی
Collapse مقطع علوم پایهمقطع علوم پایه
طرح درس عمومی پزشکی
دکترای عمومی
تحصیلات تکمیلی علوم پایه
دکترای تخصصی
Collapse تحصیلات تکمیلی علوم بالینیتحصیلات تکمیلی علوم بالینی
معرفی دستیاران
آیین نامه ها
ثبت نام تحصیلات تکمیلی
فرم ها
چارت سازمانی
Collapse دسترس سریعدسترس سریع
Collapse بانک اطلاعات اعضای هیات علمیبانک اطلاعات اعضای هیات علمی
دبیرخانه ارتقاء اعضای هیئت علمی
پاسخ به سوالات شرعی
Collapse اساتید مشاوراساتید مشاور
فرم های وب سایت اساتید مشاور
دفترچه های راهنما وب سایت اساتید مشاور
نکات خواندنی اساتید مشاور
لینکهای مفید
Collapse شوراها و کمیته هاشوراها و کمیته ها
شورای آموزشی
شورای پژوهشی
شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته نقل و انتقالات
کمیته اخلاق
کمیته ایمنی ومقابله با بلایا وحوادث طبیعی
Collapse مقطع فیزیوپاتمقطع فیزیوپات
برنامه هفتگی تک درس مقطع فیزیوپاتولوژی یک
برنامه هفتگی تک درس مقطع فیزیوپاتولوژی2
برنامه هفتگی فیزیوپات
اطلاعیه
Collapse طرح دروس مقطع فیزیوپاتطرح دروس مقطع فیزیوپات
طرح درس گروه داخلی مقطع فیز یوپات
طرح درس گروه پزشکی اجتماعی مقطع فیز یوپات
طرح دروس پاتولوژی مقطع فیزیوپاتولوژی
قوانین آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی
برنامه هفتگی کلاسهای فیزیوپات
لینکهای مفید
دانلود فایل های اختصاصی
گروه های اموزشی علوم پایه
نظرسنجی اساتید مشاور
فرم انتقال و میهمانی
Collapse سومین کنگره عناصر کمیاب ایرانسومین کنگره عناصر کمیاب ایران
Collapse معرفی کنگره عناصر کمیابمعرفی کنگره عناصر کمیاب
معرفی کنگره عناصر کمیاب
برنامه زمانبندی کنگره عناصر کمیاب
محل برگزاری کنگره عناصر کمیاب
پیام دبیران کنگره عناصر کمیاب
نحوه ثبت نام در کنگره عناصر کمیاب
اعضای کمیته عناصر کمیاب ایران
سخنرانان کنگره عناصر کمیاب
اسامی شرکت کنندگان عناصر کمیاب
مقالات پذیرفته شده عناصر کمیاب
پوستر عناصر کمیاب
تماس با کنگره عناصر کمیاب
کنگره عناصر کمیاب
گروههای آموزشی علوم بالینی
Collapse فرم ثبت نام در کنگره عناصر کمیابفرم ثبت نام در کنگره عناصر کمیاب
ثبت نام و پیگیری در کنگره عناصر کمیاب
فرم ثبت نام کنگره عناصر کمیاب ( بدون مقاله )
Collapse گروه آموزشی پوست گروه آموزشی پوست
معرفی گروه آموزشی پوست
Collapse دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
Collapse دستور العمل ها و مصوباتدستور العمل ها و مصوبات
کارآموزی
کارورزی
مصوبات
قوانین و مقررات پزشکی عمومی
مقررات کارآموزی و کارورزی پزشکی عمومی
Collapse آزمونهاآزمونها
جامع علوم پایه
جامع پیش کارورزی پزشکی عمومی
صلاحیت بالینی پزشکی عمومی
Collapse دبیر خانه کمیته ارتقاو بانک اطلاعات دبیر خانه کمیته ارتقاو بانک اطلاعات
دبیر خانه ارتقا
فرآیند ارتقا
معرفی دبیرخانه
ایین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی
جداول ارتقا
اساتید ارتقاء یافته و نمونه
Collapse شورای امور پژوهشی شورای امور پژوهشی
شورای پژوهشی
واحد پایان نامه ها
واحد طرحهای تحقیقاتی
فرم ها
مقررات پژوهشی
لینکهای مفید
معرفی مدیریت
Collapse اساتید مشاوراساتید مشاور
قابل توجه استادان مشاور
بروشورهای منتورینگ
Collapse کتابخانه الکترونیککتابخانه الکترونیک
پورتال منابع الکترونیکی پزشکی
پایگاه اطلاعاتی فارسی
لینکهای مفید
Collapse مدیریت امور عمومیمدیریت امور عمومی
امور اداری
امور مالی
دبیر خانه
بایگانی
خدمات
ارتباط با دانشکده
رویدادها
فرم ثبت نام امتحان جامع علوم پایه
فرم ثبت نام امتحان پره انترنی
Collapse اموزش کارکناناموزش کارکنان
دستور العمل آموزشی کارکنان
برنامه عملیاتی
Collapse نکات مدیریتینکات مدیریتی
مدیریت بر مبنای هدف
قدرت تصمیم گیری
برنامه استراتژیک دانشکده
صورتجلسات
سامانه آموزش کارکنان
تصاویر آموزشی
هشت بهشت
گروه های آموزشی دکترای تخصصی
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
Collapse لینکهای مرتبطلینکهای مرتبط
روشهای انجام خدمات
خدمات قابل ارایه پورتال
دانشکده از نگاه آمار
تست
شرح وظایف مدیر گروه آموزشی
برنامه آموزشی گروه
Collapse کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی
تاریخچه
اعضای کمیته
فرم ها
Collapse آیین نامه ها و دستورالعمل هاآیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستوالعمل ها
راهنمای عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش
Collapse رسیدگی به تخلفات پژوهشیرسیدگی به تخلفات پژوهشی
مصوبات و ابلاغیه ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
کانال تلگرامی کمیته اخلاق
شرح وظایف کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش
همایش ها و اطلاعیه ها
Collapse تحصیلات تکمیلی علوم بالینیتحصیلات تکمیلی علوم بالینی
کوریکلوم آموزشی
آیین نامه ها
اخبار امور بین الملل
فرم تستی
فرآیندهای آموزش
Collapse امور بین الملل دانشکده پزشکیامور بین الملل دانشکده پزشکی
Collapse درباره بین المللدرباره بین الملل
معرفی
اهداف
Collapse اعضا اعضا
شورای بین الملل دانشکده
کارشناس بین الملل
Collapse اساتید مدعو امور بین المللاساتید مدعو امور بین الملل
استاد مدعو داخلی
استاد مدعو خارجی
رابطین
Collapse همکاری هاهمکاری ها
Collapse ویژه اساتیدویژه اساتید
فرایند اعزام
روادید مهمان خارجی
فرصت های مطالعاتی ویژه اساتید
Collapse ویژه دانشجویانویژه دانشجویان
تاییدیه مدرک
نامه اشتغال به تحصیل
فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان
دوره کوتاه مدت تبادل دانشجو
تفاهم نامه ها و قراردادها
آیین نامه ها
فرم ها
Education Iran
توریسم سلامت
اطلاعیه ها
تماس با ما
لینک های مرتبط
پرسش و پاسخ های متداول
همایش های داخلی و خارجی
کشورها و حوزه های همکار
Collapse معرفی امور پایان نامه هامعرفی امور پایان نامه ها
فرم ها
فرآیندهای دانشکده
گروه علوم سلولی کاربردی
گروه طب فیزیکی و توانبخشی
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
مدیر پژوهشی
کارشناسان پژوهش
معاونت پژوهشی
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
فرم ها
کارگاههای معاونت پژوهشی
اولویت های پژوهشی
فرآیندهای پژوهشی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور
تستی
تحصیلات تکمیلی علوم بالینی
اندیشگاه سلامت
اعتبار بخشی دانشکده پزشکی
Collapse امور هیئت علمیامور هیئت علمی
آیین نامه های امور هیئت علمی
فرآیندهای امور هیئت علمی
امور رفاهی هیئت علمی
فرم های امور هیئت علمی
کارشناس امور هیئت علمی