رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:55:44 AM 1398 / 04 / 04
 

 

طرح دروس گروه میکروب، ویروس و ایمنی شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

              طرح دروس پزشکی  :

طرح درس باکتری شناسی پزشکی (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 )

باکتری شناسی عملی پزشکی (نیمسال دوم97-98)

     طرح دروس تغذیه  :
طرح درس میکروب شناسی عمومی دانشجویان رشته تغذیه ( نیمسال دوم97-98.)
طرح درس میکروب  عمومی- عملی- رشته تغذیه  ( نیمسال دوم97-98)
 

    طرح دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی :

              ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها
             ژنتیک میکروارگانیسم ها

 

   طرح دروس دکترای ورودی 96:

            تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سخت رشد و بی هوازی دانشجویان دوره دکترای باکتری شناسی 

           میکروب شناسی دهان ودندان دوره دکترای باکتری شناسی 

           عوامل ضد میکروبی  و مکانیسم های پیدایش مقاومت  دارویی دانشجویان دوره دکترای باکتری شناسی 

 

    طرح دروس دکترای ورودی97 :

               باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته 1 دانشجویان دکترای میکروب شناسی

               باکتری شناسی تشخیصی مولکولی دانشجویان دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

               مبانی پاتوژنیسیته باکتری ها  دانشجویان دوره دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی

               باکتری شناسی عملی  دانشجویان دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر