رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:10:54 PM 1397 / 04 / 30
 

                                         
                                            طرح دروس گروه میکروب, ویروس و ایمنی شناسی

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


طرح درس های رشته پزشکی :

      باکتری شناسی نظری
 

طرح  دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی :

       باکتری شناسی 1سیستماتیک

      ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان

      بیولوژی سلولی و ملکولی اکاریوت ها و پروکاریوت ها

     انتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی

 طرح دروس دکترای میکرو ب شناسی:

عوامل ضد میکروبی و مکانیسم های پیدایش مقاومت دارویی

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های باکتریایی

میکروبیولوژی پزشکی


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر