رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:16:41 PM 1400 / 07 / 01
 

فرم های دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

فرم های ویژه اعضاء هیئت علمی:

 1. فرم طرح درس-شیوه نامه ارزىابى - کارآموزى کارورزى
 2. فرم طرح درس-شىوه نامه ارزىابى - نظرى عملى
 3. فرمهای ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی گروه پزشکی
 4. فرم های ارزشیابی 360 درجه
 5. پرسشنامه نظر خواهی از مدیرگروه درمورد اعضاء هیئت علمی گروه
 6. پرسشنامه نظر سنجی از اعضا هیات علمی گروه در مورد وضعیت گروه آموزشی

 

فرم های ویژه فراگیران:

 1. فرم های رضایت مندی
 2. پرسشنامه بررسی نظرات کارورزان در مورد کیفیت آموزش گروه
 3. پرسشنامه نظر سنجی در مورد گروه واعضاء هیات علمی از دانشجویان کارشناسی ارشد
 4. پرسشنامه ارزیابی نظرات فراگیران درمورد گزارش صبحگاهی گروه آموزشی
 5. پرشسنامه اخلاق حرفه ای اعضای هئیت علمی و دستیاران
 6. فرم اعتراض به آزمون

 آخرین ویرایش: 1400/6/27

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر