رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:50:36 AM 1399 / 09 / 13
 

فیلم های آموزشی

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر