رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:10:41 PM 1398 / 12 / 05
 

فیلم های آموزشی

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر