رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:31:27 PM 1400 / 05 / 11
 

فیلم های آموزشی

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر