رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:55:25 AM 1398 / 07 / 22
 

فیلم های آموزشی

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر