رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:02:05 AM 1398 / 09 / 25
 


ارائه گزارش پزشکی مبتنی بر شواهد کارورزان گروه پزشکی اجتماعی

  • پروژه های مرتبط با 51مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(خردادماه98)

  • پروژه های مرتبط با 52مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(تیرماه98)
  • پروژه های مرتبط با 53مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(مردادماه98)
  • پروژه های مرتبط با 54مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(شهریورماه98)

 
  • پروژه های مرتبط با 55مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(مهرماه98)
present17 present18
present19 present20

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر