رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:51:31 AM 1399 / 10 / 28
 
   
   
   


ارائه گزارش پزشکی مبتنی بر شواهد کارورزان گروه پزشکی اجتماعی

  • پروژه های مرتبط با 51مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(خردادماه98)

  • پروژه های مرتبط با 52مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(تیرماه98)
  • پروژه های مرتبط با 53مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(مردادماه98)
  • پروژه های مرتبط با 54مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(شهریورماه98)

 
  • پروژه های مرتبط با 55مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(مهرماه98)
  • پروژه های مرتبط با 56مین کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(آبان ماه98)
 
   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر