رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:01:08 PM 1400 / 05 / 11
 

فعالیت های پژوهشی اعضای گروه پزشکی اجتماعی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر