رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:30:17 PM 1399 / 03 / 09
 

                                                                               

طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                    

        

طرح دروس پزشکی (نیمسال اول 99-98) :

          انگل شناسی نظری پزشکی
انگل شناسی عملی پزشکی
قارچ شناسی نظری پزشکی


طرح دروس پزشکی (نیمسال اول 98-97) :

          انگل شناسی نظری پزشکی
انگل شناسی عملی پزشکی


طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :

            تک یاخته شناسی 2  نظری
تک یاخته شناسی 2 عملی
کرم شناسی 1 نظری
کرم شناسی 1 عملی
حشره شناسی نظری
حشره شناسی عملی
قارچ شناسی نظری
قارچ شناسی عملی
روش تحقیق در علوم بهداشتی


طرح دروس سایر رشته ها:

           انگل شناسی نظری دندان پزشکی
انگل شناسی نظری بهداشت عمومی
انگل شناسی عملی بهداشت عمومی
انگل شناسی نظری پرستاری
انگل شناسی عملی پرستاری
انگل شناسی نظری فوریتهای پزشکی
تک یاخته شناسی نظری علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

     تاریخ آخرین ویرایش :10/6/98

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر