رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:03:52 PM 1398 / 04 / 26
 

                                        
                                        

                                      طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی

                                        دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                    
     طرح دروس پزشکی  :

 

                     انگل شناسی نظری

                    انگل شناسی عملی

                    قارچ شناسی پزشکی

     طرح دروس تغذیه  :

                     انگل شناسی نظری

                    انگل شناسی عملی

    طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :

             کرم‌شناسی 2 نظری

             کرم‌شناسی 2 عملی

            تک یاخته شناسی1 نظری

            تک یاخته شناسی1 عملی

 

             کار آموزی

 

 

                                                                                                              تاریخ آخرین ویرایش :11/12/97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر