رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:19:21 PM 1397 / 09 / 22
 

                                        
                                        

                                      طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی

                                        دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                    
     طرح دروس پزشکی  :

 

               انگل شناسی نظری گروه 1

               انگل شناسی نظری گروه 2

               انگل شناسی عملی گروه 1

               انگل شناسی عملی گروه 2


    طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :

             کرم‌شناسی 1 نظری

             کرم‌شناسی 1 عملی

             حشره شناسی نظری

             حشره شناسی عملی

             قارچ شناسی تئوری

             قارچ شناسی عملی

             تک یاخته شناسی 2 نظری

            تک یاخته شناسی 2 عملی

             ایمنی شناسی

    طرح دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی :

              تک یاخته شناسی  نظری

            تک یاخته شناسی  عملی

            قارچ شناسی نظری

           قارچ شناسی عملی

 

روش تحقیق در علوم بهداشتی کارشناسی ارشد انگل شناسی و میکرب شناسی

 

 

                                                                                                              تاریخ آخرین ویرایش :18/7/97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر