رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:29:43 PM 1396 / 06 / 01
 

                                        
                                        

                                      طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی

                                        دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                    
   طرح دروس پزشکی  :

 

              انگل شناسی نظری  

              انگل شناسی عملی 


  طرح دروس کارشناسی تغذیه:

           
  انگل شناسی نظری
  
             انگل شناسی عملی 


    طرح دروس کارشناسی ارشدانگل شناسی :
 
             کرم شناسی 2نظری  

            کرم شناسی 2عملی
     
            
تک یاخته 1عملی

           
تک یاخته 1نظری
 
   

        طرح درس رزیدنتهای پاتولوژی   :

    
            انگل ،قارچ و حشره شناسی رزینت های پاتولوژی 

                                                                                                              تاریخ آخرین ویرایش :29/10/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر