رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:37:02 AM 1399 / 10 / 28
 

                                                                               

طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                     

        

طرح دروس پزشکی (نیمسال اول 1400-1399) :

         

 

 

طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :

           

 


طرح دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی:

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

     تاریخ آخرین ویرایش :8/7/99

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر