رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:32:37 AM 1397 / 07 / 03
 

                                        
                                        

                                      طرح دروس گروه انگل ,قارچ و حشره شناسی

                                        دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                    
   طرح دروس پزشکی  :

 

              انگل شناسی نظری  

              انگل شناسی عملی 


  طرح دروس کارشناسی تغذیه:

           
  انگل شناسی نظری
  
             انگل شناسی عملی 


    طرح دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی :


          حشره شناسی نظری

          حشره شناسی عملی

            کرم شناسی 1 نظری  

          کرم شناسی 1 عملی
     
         
تک یاخته 2 عملی

          تک یاخته 2 نظری
 

                                                                                                              تاریخ آخرین ویرایش :11/7/96

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر