رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:34:08 AM 1399 / 03 / 09
 

برنامه کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 

الف) اهداف:

دوره کارآموزی یک ماهه پزشکی اجتماعی جهت آشنایی با نظام سلامت و جایگاه پزشکی اجتماعی در آن طراحی شده است.

ب) محتوا:

دوره کارآموزی شامل مراحل ذیل می باشد:

  • کلاسهای آموزشی: در ابتدای ماه ظرف مدت 3 روز در دانشکده پزشکی به منظور ایجاد آمادگی و توجیه دوره تشکیل می‌شود که برنامه های آن هر ماه از سوی گروه پزشکی اجتماعی اعلام می‌گردد.
  • کارگاه پروپوزال نویسی:به مدت 3 روز در دانشکده پزشکی با هدف آشنایی و افزایش توانمندی کارآموزان در طراحی پروپوزال به منظور انجام پژوهشهای مرتبط با سلامت برگزار می‌گردد
  • کارآموزی در فیلد گلابچی:کارآموز در مرکز گلابچی زیر نظر پزشک مرکز و مربی مربوطه در بخش های بیماریهای رفتاری، هاری، دیابت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و تالاسمی به مدت 2 روز آموزشهای عملی را دریافت خواهد کرد. از اینرو لازم است دانشجویان قبل از حضور در این فیلد مباحث تئوریک را براساس پکیج آموزشی مطالعه نمایند.آزمون بصورت عملی و کتبی قبل و بعد از اتمام فیلد برگزار می شود.
  •  کارآموزی در مرکز سل :جهت آشنایی با نحوه ارائه خدمات مرکز سل شامل  :آشنایی با آزمایشگاه سل و نحوه نمونه گیری و شناسایی باسیل سل، آشنایی با سیستم ارجاع و نحوه بیماریابی و پروسه درمان، آشنایی با دفاتر و نحوه ارزیابی برنامه سل بعنوان پزشک مسئول برنامه سل، آشنایی با شاخص های نظام مراقبت سل، آشنایی با ابعاد فرهنگی و اجتماعی بیماری سل و ....کارآموزان به این مرکز اعزام می شوندو در پایان نیز آزمون بصورت عملی اخذ خواهد شد.
  • کارآموزی در مرکز بهزیستی:کاراموز برای بازدید و کسب آموزشهای مورد نیاز برای 1 روز به این مرکز فرستاده خواهد شد.    
  • کارآموزی در فیلد روستایی:کارآموز در محل مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیتوته می‌کند و طبق برنامه آموزشی اعلام شده از سوی گروه  پزشکی اجتماعی و زیر نظر پزشک مسوول و پرسنل مرکز آموزش دیده کسب مهارت می‌کند.کلیات برنامه آموزش دانشجویان در دفترچه راهنما درج شده است. دانشجویان موظفند زمان بندی و  برنامه ریزی برایروز های حضور در فیلد را با هماهنگی گروه و مسئول مرکز انجام دهند.
  •  کارآموزی در فیلد شهری:کارآموز در مراکز بهداشتی درمانی یا پایگاههای بهداشتی سطح شهر  و نیز برخی سازمانهای مرتبط با سلامت طبق برنامه اعلام شده از سوی گروه به آموزش و کسب مهارت می‌پردازد.

ج)برنامه های آموزشی:

o    طراحی پروپوزال به منظور بررسی مشکلات سلامت در فیلد:کارآموزان موظفند به شکل کار گروهی، برای یکی از مشکلات و مسائل مرتبط با سلامت در فیلد (شهری یا روستایی)، پروپوزال پژوهشی طراحی نموده به صورت مکتوب در انتهای دوره تحویل دهند (پس از آن تحویل گرفته نمی‌شود).

o    نظام سلامت و پزشک خانواده:کارآموز در طول دوره (شهر یا روستا) با استفاده از سؤالات مندرج در مجموعه راهنما و با پرسش از پرسنل و پزشکان مراکز و مراجعه به دستوالعملهای کشوری، بر برنامه‌های نظام سلامت و پزشک خانواده تسلط پیدا می‌کند. لازم به ذکر است نکات مندرج در مجموعه راهنما فقط جنبه مثال دارد و کارآموز باید علاوه بر این مثالها کاملاً به تمام ابعاد هر موضوع مورد سؤال مسلط باشد.

د) چگونگی ارزیابی دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی:

        2 نمره  نظم و انضباط،  حضور و غیاب  (ارزیابی توسط اساتید گروه و کارشناسان مراکز شهری و روستایی)

        2 نمره فیلد گلابچی ( شامل امتحان کتبی و انظباط و مشارکت فعال)

         1 نمره فیلد سل مرکز مسلم ابن عقیل

         4 نمره تهیه پروپوزال طرح تحقیقاتی از فیلد شهری یا روستایی و ارائه آن که در اواسط دوره بعد از اتمام فیلد روستا می باشد.

         3 نمره ارزیابی اساتید و پرسش و پاسخ در بازدیدهای حیندورهو وضعیت عملکرد بر اساس Log Book

8 نمره امتحان:

در پایان دوره از ساعت 8 صبح در محل آموزشگاه بهورزی برگزار می‌گردد و شامل موارد زیراست:

        3 نمره امتحان کتبی (از مباحث مربوط به فعالیتهای مندرج در مجموعه راهنما به مدت 1 ساعت)

        5 نمره امتحان عملی (به صورت OSCEاز مباحث مربوط به نظام سلامت)  

 و) مقررات دوره:

      مرخصی کارآموزان :

1- دانشجویان در کل دوره یکماهه مجاز به گرفتن حداکثر 2 روز مرخصی  و با هماهنگی قبلی با گروه پزشکی اجتماعی و  در صورت حضور در فیلد با پزشک مسؤل مرکز بهداشتی درمانی می باشند.

2- مرخصیهای بدون هماهنگی در حکم غیبت غیر مجاز می‌باشدو 5 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد و در صورت تکرار  و عدم حضور منظم مطابق قوانین آموزش رفتار خواهد شد (حذف یا تجدید دوره و ...). خواهد شد..

3- در کلاسهای آموزشی اول دوره و همچنین کارگاه پروپوزال نویسی و گلابچی مرخصی امکان پذیر نمی‌باشد.

    حضور در مراکز شهری و روستایی طبق ساعات حضور پرسنل مراکز (ساعات اداری) می‌باشد.

    رعایت نظم و ترتیب که شامل: رفتار مناسب و در شان دانشجوی پزشکی، نحوه پوشش و داشتن لباس فرم و به همراه داشتن دفترچه راهنما

  جهت آموزش مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای پزشکی حضور دانشجویان در کلیه ساعات شبانه روز حتی در ایام تعطیل در مراکز روستایی الزامی می باشد.  جهت خروج از روستا حتی یک ساعت بایستی با گروه و پزشک مسئول مرکز اطلاع دهند.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر