رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:53:05 AM 1399 / 03 / 09
 

برنامه دوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی

 

الف) اهداف:

دوره کارورزی یک ماهه پزشکی اجتماعی جهت نیل به اهداف زیر طراحی شده است:

1-  آشنایی با نظام سلامت و جایگاه بهداشت

2- افزایش توانمندی در مدیریت سیستم‌های بهداشتی درمانی

3- افزایش مهارت در برخورد و مدیریت بیماران غیربستری و سرپایی

ب) محتوا:

دوره کارورزی شامل 5 مرحله می باشد

  1. کلاسهایآموزشی: به مدت 2روز در ابتدای ماه در دانشکده پزشکی به منظور ایجاد آمادگی و توجیه دوره که برنامه های آن هر ماه از سوی گروه پزشکی اجتماعی اعلام می‌گردد.
  2. کارورزی در فیلد روستایی:کارورز در محل مرکز بهداشتی درمانی روستایی به مدت 8 تا 10روز بیتوته می‌کند و طبق برنامه آموزشی اعلام شده از سوی گروه  پزشکی اجتماعی (بند ج) و زیر نظر پزشک مسئول مرکز، آموزش دیده کسب مهارت می‌کند.
  3.  کارورزی در فیلد شهری: کارورز به مدت حدودا یک هفته در مراکز بهداشتی درمانی یا پایگاه‌های بهداشتی سطح شهر زیر نظر پزشک مرکز و نیز سایر سازمانهای مرتبط با سلامت جامعه شامل بیمه‌ها و معاونت غذا و دارو، سازمان انتقال خون ،اورژانس 115 طبق برنامه اعلام شده از سوی گروه پزشکی اجتماعی آموزش می‌بیند.
  4. کارگاه برخورد با اپیدمی:  در این کارگاه 1 روزه مهارت های تشخیص وقوع اپیدمی ، نحوه کنترل و سپس تحقیق و شناسایی علل ایجاد کننده آن آموزش داده خواهد شد.
  5. کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد:به مدت 2 روز در دانشکده پزشکی برگزار می‌شود.
  6. کارگاه پایش و ارزشیابی در برنامه های بهداشتی نظام سلامت: به مدت 1 روز شامل ارزیابی نیازهای بهداشتی،پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی می‌باشد.
  7. کارگاهمهارتهای ارتباطی: به مدت 2 روز در دانشکده پزشکی با هدف افزایش توانمندی کارورزان در برخورد با بیماران برگزار می‌گردد.

ج) برنامه های آموزشی:

o     تسلط بر مفاهیم پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) ، مفاهیم اپیدمیولوژیک و آماری مرتبط با پزشکی و سلامت و توانایی تفسیر شاخصهای سلامت: انتظار می‌رود کارورز با استفاده از آموزشهای کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد و مجموعه راهنما و منابع آموزشی که در اختیار وی قرار می‌گیرد به مرور در طول دوره تواناییهای فوق را کسب کند.و در روز پایان دوره هر گروه به صورت شفاهی عملکرد در این زمینه را پرزنت خواهند کرد.

o     پایش و ارزشیابی در برنامه های بهداشتی نظام سلامت : کارورزان هر مرکز روستایی موظفند طبق مجموعه راهنما که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به شکل کار تیمی روند برنامه های بهداشتی ، مشکلات و مسائل مرتبط با آنها را بررسی نموده با استفاده از منابع مختلف و جمع‌آوری داده‌ها و اولویت بندی مشکلات، در نهایت راه حلهای خود را برای حل مشکلات  به صورت گزارش روز بعد از اتمام کارورزی در عرصه روستا (اواسط دوره ) به صورت شفاهی ارائه نمایند  

o    مدیریت بیماران سرپایی:در طول دوره، 3 بیمار سرپایی فیلد شهر یا روستا مطابق فرم patient managementتوسط هر کارورز ویزیت و با توجه به مندرجات موجود در فرم فوق و استفاده از آخرین منابع علمی به بررسی بیماری وی از ابعاد مختلف پرداخته می‌شود (مسائلی مانند ریسک فاکتورها، آموزشهای لازم به بیمار، خانواده و نزدیکان او و نکات مطرح در سطوح مختلف پیشگیری و ...).         

      فرمهای فوق باید به امضاء پزشک مرکز بهداشتی درمانی (شهری یا روستایی ) برسد. و در روز پایانی دوره آماده ارائه بوده و به گروه تحویل داده شود.

o    نظام سلامت و پزشک خانواده:کارورز در طول دوره (شهر یا روستا) با استفاده از سؤالات مندرج در مجموعه راهنما و با پرسش از پرسنل و پزشکان مراکز و مراجعه به دستوالعملهای کشوری، بر برنامه‌های نظام سلامت و پزشک خانواده تسلط پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که نکات مندرج در مجموعه راهنما فقط جنبه مثال دارد و کارورز باید علاوه بر این مثالها کاملاً به تمام ابعاد هر موضوع مورد سؤال مسلط باشد.

o    مهارتهای ارتباطی (CommunicationSkills):طی دو روز با حضور اساتید روانشناس و به شکل کار گروهی، سخنرانی، ایفای نقش، بحث گروهی و پرسش و پاسخ انجام می‌گردد.

د) چگونگی ارزیابی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی:

2 نمره  نظم و انضباط، حضور و غیاب (ارزیابی توسط اساتید گروه و پزشکان مراکز شهری و روستایی)

2نمره گزارش ارزیابی جامعه روستایی و مدیریت سیستم بهداشتی درمانی

1 نمرهفرمهای patient management(بایستی روز پایان دوره آماده ارائه بوده و مستندات مربوطه به گروه تحویل داده شود)

4 نمرهارزیابی اساتید و پرسش و پاسخ در بازدیدهای حین دوره

11 نمرهامتحان:

5 نمره امتحان کتبی (از مباحث مربوط به کارگاههای برگزار شده در طی دوره یکماهه)

6 نمره امتحان عملی (شامل 4 نمره ارائه گروهی گزارش روستا در روز پایانی کارورزی فیلد روستا به صورت شفاهی+ 2 نمره ارائه گروهی پزشکی مبتنی بر شواهد روز پایانی دوره بصورت شفاهی)

*دانشجویان موظف اند کلیه مستندات شامل فایل گزارش روستا، فایل ارائه EBM،ارزشیابی در فیلد شهر و روستا و فرم های مدیریت بیماران سرپایی را روز پایان دوره تحویل گروه پزشکی اجتماعی نمایند.

و) مقررات دوره:

v     مرخصی کارورزان :

1- حداکثر 2 روز و با هماهنگی قبلی با گروه پزشکی اجتماعی و تایید پزشک مسؤل مرکز بهداشتی درمانی امکان پذیر است.

2- مرخصی های بدون هماهنگی در حکم غیبت غیر مجاز می‌باشد.

3- در کلاسهای آموزشی اول دوره و همچنین کارگاههای پزشکی مبتنی بر شواهد و مهارتهای ارتباطی، مرخصی امکان پذیر نمی‌باشد.

v   حضور در مراکز شهری و روستایی طبق ساعات حضور پرسنل مراکز (ساعات اداری) می‌باشد و کارورزان موظف به امضاء دفتر حضور و غیاب می‌باشند.

v     کارورزان محترم موظف به همکاری با پزشک مسؤل مرکز و پرسنل خصوصآ در خارج از ساعات اداری در روستا می‌باشند.

v     در صورت غیبت غیر مجاز و عدم حضور مرتب، موارد به دانشکده اعلام و مطابق قوانین آموزش رفتار خواهد شد (حذف یا تجدید دوره و ...).

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر