رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:48:10 PM 1401 / 11 / 15
 

   
                 معاون پزشکی عمومی :  دکتر مهرداد سی منی

رشته تحصیلی: قلب و عروق

 مدرک تحصیلی: تخصص

 نوع استخدام: هیات علمی پیمانی

 مرتبه علمی: استادیار

  آدرس پست الکترونیکی:                                     

 رزومه:

 

 

 

                                                                           

 معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بعنوان مسئول اصلی آموزش پزشکی عمومی دانشکده، دبیر کمیته پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی، عضو کمیته برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی و رابط دانشگاه و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امرآموزش پزشکی عمومی بوده و تحت ریاست و نظارت مستقیم رئیس دانشکده پزشکی می باشد

         شرح وظایف :

 نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی.

 نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات

 تعامل با گروه های آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی.

 پیاده سازی  کامل کوریکولوم جدید دوره پزشکی عمومی

 بررسی و پیگیری امور آموزشی و اداری دانشجـویان رشته پزشکی از بدو ورود تا فارغ التحصیلی.

 برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی

 بازنگری برنامه آموزش پزشکی عمومی در مقاطع چهارگانه.

 افزایش پتانسیل پزشکان عمومی فارغ التحصیل در برخورد با بیماران سرپایی و اورژانس.

 توسعه امکانات آموزشی و رفاهی در مراکز آموزشی درمانی.

 توجه ویژه به بحث اخلاق پزشکی و موازین حقوقی در درمان.

 بازنگری  Log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال 

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان دبیر شورا

 شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

 تعامل سازنده با معاون آموزشی علوم پایه و مدیران گروههای آموزشی پایه و بالینی

 

        تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444 - 031

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر