رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:17:10 AM 1401 / 07 / 09
 

   
                 معاون پزشکی عمومی :  دکتر سید مهدی رسولی منش

رشته تحصیلی: گوارش بالغین

 مدرک تحصیلی: فوق تخصص

 نوع استخدام: هیات علمی پیمانی

 مرتبه علمی: استادیار

  آدرس پست الکترونیکی:                                     

 رزومه:

 

 

 

                                                                           

 معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بعنوان مسئول اصلی آموزش پزشکی عمومی دانشکده، دبیر کمیته پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی، عضو کمیته برنامه درسی آموزش پزشکی عمومی و رابط دانشگاه و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امرآموزش پزشکی عمومی بوده و تحت ریاست و نظارت مستقیم رئیس دانشکده پزشکی می باشد

         شرح وظایف :

 نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی.

 نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات

 تعامل با گروههای آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی.

 پیاده سازی  کامل کوریکلوم جدید دوره پزشکی عمومی

 بررسی وپیگیری امور آموزشی واداری دانشجـویان رشته پزشکی از بدو ورود تا فارغ التحصیلی.

 برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی

 بازنگری برنامه آموزش پزشکی عمومی در مقاطع چهارگانه.

 افزایش پتانسیل پزشکان عمومی فارغ التحصیل در برخورد با بیماران سرپایی و اورژانس.

 توسعه امکانات آموزشی و رفاهی در مراکز آموزشی درمانی.

 توجه ویژه به بحث اخلاق پزشکی و موازین حقوقی در درمان.

 بازنگری  Log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال 

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان دبیر شورا

 شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

 تعامل سازنده با معاون آموزشی علوم پایه و مدیران گروههای آموزشی پایه و بالینی

 

        تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444 - 031

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر