رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:15:51 AM 1399 / 10 / 28
 

 

رسالت گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

 

رسالت گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی کاشان کوشش در جهت تقویت دانشگاه در حیطه آموزشی ، پژوهشی و درمانی است .

به این منظور گروه با به کارگیری متخصصین میکروب شناسی ، ویروس شناسی بهآموزش دانشجویان پزشکی ،دندان پزشکی ،دکترای تخصصی میکروب شناسی وکارشناسی ارشد میکروب شناسی ودکترای تخصصی پژوهشی ومقاطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،پرستاری،مامایی،اتاق عمل،هوشبری،بهداشت وفن آوری اطلاعات سلامت ودستیاران پاتولوژی وعفونی پرداخته وآموزش های لازم متناسب با رشته مربوطه را ارائه داده تا بتوانند ازتخصص خود درخدمت به جامعه استفاده کنند.درضمن گروه درزمینه باز آموزی پزشکان عمومی ،متخصصین وپرسنل پیراپزشکی فعالیت مستمر دارد.گروه می کوشد با استفاده از منابع وفن آوری های نوین،ابزار لازم برای مطالعه وتحقیق برای اعضای هیئت علمی ودانشجویان علاقه مندفراهم سازدتا به تولید ونشر علم بپردازد.اعضای هیئت علمی متخصص درزمینه میکروب شناسی وویروس شناسی درواحدهای تابه دانشگاه به بیماران خدمات تشخیصی ارائه می کنند.گروه سعی درد نیازها را از طری نیاز سنجی ، پیش بینی نموده ودرجهت تحقق آن گام بردارد.اعضای گروه دریک جو صمیمی با برنامه مناسب به ارتقای کیفیت علم وخدمات خود پرداخته ودر مقابل فراگیران، مردم ومسدولین دانشگاه خود را پاسخگو می دانند.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر