رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:52:08 PM 1398 / 11 / 28
 

فعالیت های پژوهشی گروه روانشناسی بالینی
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 

  1. دکتر عبداله امیدی
  2. دکتر زهرا زنجانی
  3. دکتر ساناز جوکار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر