رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:23:30 AM 1396 / 07 / 25
 

 

طرح دروس گروه  آسیب و بافت شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 طرح دروس  پزشکی :

    طرح درس دستیاران عفونی :
 

  طرح دروس کارشناسی ارشد :

                                                                                   

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر