رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:47:03 PM 1399 / 11 / 04
 

 

اخبار و اطلاعیه های معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

 


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
راهنمای استفاده دانشجویان از برنامه Adobe Connect جهت برگزاری جلسات دفاع مجازی
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی علوم پایه برگزار شد

نشست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه زنان و زایمان

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی
  شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
 
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای معاونین پژوهشی گروه های پایه دانشکده پزشکی
بند 1 از هشتصد و نود و دومین شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1398/7/2
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
مدرسه پاییزه مقدمات پژوهش برگزار می شود
کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دستیاران گروه زنان و زایمان برگزار شد
دفاع پایان نامه دکترای عمومی دکتر نوشین یونسی
شورای معاونین پژوهشی گروه های بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
کارگاه پروپوزال نویسی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی خانم شیدا شیروانی
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
 

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد

جلسه معاون پژوهشی دانشکده با معاونین پژوهشی گروههای علوم پایه برگزار شد
جلسه معاون پژوهشی دانشکده با معاونین پژوهشی گروههای علوم بالینی برگزار شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر