رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:31:03 PM 1399 / 04 / 20
 

 

رسالت گروه طب فیزیکی و توانبخشی

گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوانیکی از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی درراستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان،تلاش درجهت ارتقاء مستمر خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی در حوزه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی فعالیت نموده و در قبال وظایف خود به مقامات ارشد دانشکده و دانشگاه پاسخگو خواهد بود.

 

 

اهداف:

  •  ارتقای آموزش پزشکی به دانشجویان پزشکی در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  •  پیشگیری از بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی و معلولیت ناشی از آنها
  •  تشخیص بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی
  •  درمان بیماریهای بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی
  •  رهبری تیم توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  •  پژوهش در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر