رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:35:49 PM 1398 / 03 / 28
 

رسالت و اهداف گروه طب فیزیکی

اهداف:

  •  ارتقای آموزش پزشکی به دانشجویان پزشکی در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  •  پیشگیری از بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی و معلولیت ناشی از آنها
  •  تشخیص بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی
  •  درمان بیماریهای بیماریهای عضلانی، اسکلتی  و عصبی
  •  رهبری تیم توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
  •  پژوهش در حیطه تشخیص، درمان و توانبخشی بیماریهای عضلانی، اسکلتی و عصبی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر