رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:01:21 PM 1401 / 11 / 15
 

 

              مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی: دکتر عطیه فقیهی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

نوع استخدامتعهدات هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکیatiye.faghihy@gmail.com,faghihi-a@kaums.ac.ir

                                                           

رزومه
 

          شرح وظایف:

 تدوین برنامه استرتژیک دفتر توسعه

 تدوین برنامه عملیاتی دفتر توسعه به طور سالانه

 بروزرسانی آیین نامه های مربوط به هیات علمی وغنی سازی سایت دفترتوسعه

 همکاری باEDCدر راستای نیاز سنجی و هماهنگی ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی

 همکاری باEDCدر راستای نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه دانشکده در جلسات مسئولین دفاتر توسعهEDC

 برنامه ریزی سالانه جهت برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی

 هدایت و هماهنگی با کارشناس دفتر توسعه جهت اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، خودارزیابی و ارزیابی توسط همکار

 برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی جهت تحلیل فرایند ارزشیابی هر ماه یک بار

 نظارت بر فرایند ارزشیابی فراگیران توسط اساتید وارائه بازخورد به اساتید با تحلیل آزمونها

 هدایت و رهبری کارشناس دفتر توسعه در راستای تامین اهداف دفتر توسعه

 نظارت بر عملکرد کارشناس دفتر توسعه و پیگیری اقدامات محول شده

 نظارت بر کمیت وکیفیت طرح های درسی بارگزاری شده در گروههای آموزشی

 برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته دانش پژوهی

 ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش با همکاری سایر اعضای کمیته دانش پژوهی

 نظارت بر فرایند ارسال طرح های دانش پژوهی

 شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی

 نظارت بر انجام ارزشیابی درونی توسط گروههای آموزشی

 برنامه ریزی جهت برطرف نمودن نواقص و کمبودهای موجود بر اساس نتایج ارزشیابی دفتر توسعه توسطEDC

 تدوین پمفلت های آموزشی و بارگزاری در سایت دانشکده به منظور استفاده اعضای هیات علمی

 مشارکت فعال در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود به منظور توجیه دانشجویان برای شرکت درارزشیابی اساتید

 

      تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی: 55589444-031

تلفن مستقیم دفتر توسعه آموزش پزشکی: 55589429

داخلی دفتر توسعه آموزش پزشکی: 3553

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 88141-87159

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر