رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:17:57 AM 1399 / 09 / 14
 

 

کشور ها و حوزه های همکار مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنظر گرفتن 3 نظام رتبه بندی معتبر بین المللی شامل Times.QSو Shanghaiلیست دانشگاههای خارج ازکشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی2019-2018 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی به شرح جدول درلینک ذیل اعلام می گردد. این لیست سالیانه مورد بازبینی قرار گرفته و درسال تحصیلی مذکورصرفاً دانشگاههای موجود دراین لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی خواهد بود.

*تاکید می گردد دانشکده ها و کالج های وابسته به دانشگاه اصلی نامبرده شده در لیست مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی باشد.

تعامل با اساتید

صورتجلسه شورای عالی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر