رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:59:22 PM 1400 / 07 / 01
 اعضای گروه میکروب , ویروس و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  

مدیر گروه: دکتر رضوان منیری

 


دکتر رضوان منیری
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد

cv


دکتر احمد خورشیدی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد

رزومه انگلیسی

 
دکتر علی نظری
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی : استادیار

cv

 
دکتر احمد پیروزمند
دکترای تخصصی ویروس شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رزومه انگلیسی

دکتر میترا مطلبی

دکترای تخصصی باکتری شناسی

مرتبه علمی : استادیار

رزومه

دکتر آزاد خالدی

دکترای تخصصی باکتری شناسی

مرتبه علمی : استادیار

رزومه

 

محمد پوربابایی
کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی

 

دکتر محمد شایسته پور

دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

رزومه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر