رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:08:50 AM 1399 / 10 / 29
 

فرم نظرسنجی

فراگیرگرامی:

با سلام

به منظور استفاده از پیشنهادات شما دانشجویان محترم درارتقاء کیفیت آموزش و تدریس خواهشمند است نظرات خود را نسبت به موارد ذیل اعلام فرمایید. امید است که نتایج آن در جهت پیشبرد اهداف آموزشی کمک نماید.  

  نام درس :
  نام استاد :
  نام دانشجو ( اختیاری ) :
نظم و ترتیب
    حضور به موقع مدرس در کلاس :
    توجه به حضور به موقع فراگیران :
    مدت زمان برگزاری کلاس ها و زمان در نظر گرفته شده برای درس متناسب با محتوای آن :
عملکرد تدریس
    در ابتدای درس قوانین و دستورالعمل های مربوط به درس و کار گروهی بیان شد :
    قدرت تفهیم و انتقال مفاهیم مدرس :
    میزان تسلط در موضوع درس :
    روش تدریس :
    میزان استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی بشکل مناسب در فرایند تدریس :
    میزان علاقه استاد به امر تدریس :
    علاقه و رغبت در رفع مشکلات علمی دانشجویان :
    میزان پذیرش نظرات دانشجویان در رابطه با درس :
    میزان جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های آموزشی :
    میزان رعایت سرفصل های دروس تعیین شده :
    میزان ارائه مطالب و اطلاعات جدید :
    میزان استفاده از مثال های کاربردی و ارائه کاربرد علمی مطالب تدریس شده :
    میزان مشخص بودن برنامه ها و فعالیتهای اجرایی جلسه بعدی در پایان هر جلسه :
    میزان تاثیر تکالیف تعیین شده در یاد گیری :
    میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با درس :
    میزان آگاهی از اهداف و انتظارات استاد شروع درس :
    میزان توجه استاد به تفاوتهای فردی دانشجویان درفرایند یاددهی و یادگیری :
امکانات و تجهیزات تدریس
    محل برگزاری کلاس ها (نور -حرارت - سرو صداو بهداشت) :
    ساعت برگزاری کلاس ها :
    وجود و کیفیت امکانات کمک آموزشی :
ارزشیابی دانشجو از خود
    میزان فعالیت در این درس نسبت به سایر دروس :
    میزان علاقه به این درس :
    میزان علاقه در گذراندن درس دیگری با این استاد :
    میزان دقت در جواب دادن به سوالات این پرسشنامه :
سایر
  برای بهتر شدن کلاس چه پیشنهادات دیگری دارید؟ :
  نکات منفی کلاس چه بود؟ :
  به نظر شما چه موارد دیگری بهتر بود در این پرسشنامه وجود داشته باشد؟ :
  درپایان خواهشمندیم درصورتی که نظر انتقاد و پیشنهاد دیگری دارید مرقوم بفرمایید. :
   
کد امنیتی :

    

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر