رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:12:26 PM 1398 / 04 / 06
 

                                         
طرح دروس گروه میکروب، ویروس و ایمنی شناسی

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


طرح درس های رشته پزشکی :

باکتری شناسی نظری

باکتری شناسی عملی گروه A و B

باکتری شناسی عملی گروه D و C

ویروس شناسی


طرح  دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی :

ژنتیک میکرو اورگانیسم ها 

ساختمان و فیزولوژی میکرواورگانیسم ها

 

 طرح دروس دکترای میکرو ب شناسی:

عوامل ضد میکروبی و مکانیسم های پیدایش مقاومت دارویی

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سخت رشد و بی هوازی

باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته 1

میکروب شناسی دهان و دندان

مبانی پاتوژنیسته باکتری ها

باکتری شناسی عملی

 

 طرح دروس سایر رشته ها:

طرح درس میکروب شناسی دانشجویان رشته پرستاری 

طرح درس میکروب شناسی و استریلیزاسیون دانشجویان رشته هوشبری

طرح درس رشته ویروس شناسی دانشجویان رشته دندان پزشکی

طرح درس رشته ویروس شناسی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر