رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:39:25 PM 1399 / 09 / 11
 

دکترای تخصصی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای ابراهیم مرادی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                

 

شرح وظایف:

1-    بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه

2-    بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

3-    پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های درخواستی

4-    برنامه ریزی جهت حضور کارورزان در بخش

5-    ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.Dو انجام امور آموزشی مربوطه

6-     برنامه ریزی در خصوص برگزاری امتحانات مربوطه

7-    ثبت نمرات دانشجویان در برنامه سماء

8-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

 

آیین نامه دکترای تخصصی

سر فصل دروس دکترای مطالعات اعتیاد

سرفصل دروس دکترای علوم سلولی کاربردی

سرفصل دروس دکترای باکتری شناسی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر