رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:13:15 AM 1398 / 12 / 07
 
        

 

AMIBدستورالعملها وگایدلاین های بیماریهای عفونی

Antibiotic prophylactic in surgury.pdf

assessment of HIVguideline.pdf

brucellosis guideline.pdf

CCHF guideline.pdf

Dang fever guideline.pdf

Ebola guideline.pdf

Eltur Treatment Guid line1395.pdf

gastroenteritis guideline.pdf

glandersguideline.pdf

H1N1influenza.pdf

HIV7 TB guideline.pdf

immunization guideline.pdf

influenza treatment.pdf

influenza vaccine.pdf

Kalaaza guideline.pdf

leishmaniasis guideline.pdf

LepGuideline.pdf

leptospirosis guideline.pdf

Malaria treatment guidwline .pdf

Malariadiagnosis guidwline.pdf

measles guideline.pdf

nosocomial infection book.pdf

PAMPHELET.pdf

polio guideline.pdf

rabies guideline.pdf

relapsing fever guideline.pdf

rubellaguideline.pdf

safe injection guideline.pdf

shigella guideline.pdf

STI_guideline.pdf

treatment HBV.pdf

treatment HCV.pdf

treatment HIV guideline.pdf

tuberculosis guideline.pdf

tularmiaguideline.pdf

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر