رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:50:16 PM 1399 / 03 / 13
 

جزوات و اسلاید های اساتید گروه عفونی

 

جزوات و اسلاید های آقای دکتر حسن افضلی

brucelosis

hepatitis

leishmaniosis 

Rabies

 

جزوات و اسلاید های آقای دکتر رضا رزاقی

pneumonai

tuberculosis

 

جزوات و اسلاید های آقای دکتر علیرضا شریف

antibiotic

Endocarditis

gastroentritis

Meningitis

toxoplasmosis

 

جزوات و اسلاید های خانم دکتر منصوره مومن هروی

hemorrhagic fever

herpersviride infection

HIV-AIDS

malaria

worm infection

 

جزوات و اسلاید های خانم دکتر زهرا سلیمانی

anthraxnew

influenza

nosocomial infection

soft tissue infection

STD

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر