رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:31:28 PM 1398 / 12 / 02
 

رسالت گروه عفونی

رسالت گروه آموزشی عفونی آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.

این گروه با آموزش دستیاران رشته عفونی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.

جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی ، دانشجویان  Ph.Dمطالعات اعتیاد ودانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی در امر آموزش این افراد با گروه داخلی ،گروه مطالعات اعتیاد وگروه میکروب شناسی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی وارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای  واگیردر امر پیشگیری از این بیماریها تلاش نموده وبا اقدامات تشخیصی،درمانی وآموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ میگوید.

گروه با استفاده از دانش وتجربیات متخصصین عفونی وبهره جویی از دانش وتجربیات سایر تخصصهای بالینی وعلوم پایه بویژه علوم آزمایشگاهی،میکروبیولوژی،پاتولوژی ،ایمنولوژی وانگل شناسی در برآورده کردن نیازهای آموزشی،پژوهشی اعضاء وامرتشخیص ودرمان بیماران تلاش میکند.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای عفونی را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 

اهداف گروه عفونی

- جذب دو عضو هیات علمی جدید  دارای رتبه بورد برا ی ارتقا آموزش دستیاری

- شرکت  اعضا هیات علمی در دوره های فلوشیپ

- ارتقا مرتبه کلیه اعضا هیات علمی به درجه استادی

- انجام فرایندهای آموزشی جدید ونوآوری در آموزش دانشجویان واینترنها

- تهیه درسنامه برای اینترنها

-راه اندازی درمانگاه هپاتیت در بیمارستان بهشتی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر