رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:00:09 AM 1398 / 12 / 08
 

برنامه آموزشی بخش های داخلی

           ساعت

     روز

8-7

9-8

9/5-9

10-9/5

12/5-10

13/5-12/5

14-13/5

 شنبه

ویزیت

Daily note

مورنینگ ریپورت

راند رزیدنت

راند رزیدنت

راند اتندینگ

کلاس درس اینترن ها و رزیدنت ها

تحویل کشیک

کلاس اپروچ دانشجویان

  یکشنبه

"

"

Image challenge

"

"

کلاس درس اینترن ها و رزیدنت ها

"

 دوشنبه

"

"

Journal club

"

"

کلاس درس اینترن ها و رزیدنت ها

"

کلاس اپروچ دانشجویان

 سه شنبه

"

"

C.P.C/case report

"

"

کلاس درس اینترن ها و رزیدنت ها

"

 چهارشنبه

"

"

Grand round

"

"

کلاس درس اینترن ها و رزیدنت ها

"

کلاس اپروچ دانشجویان

 پنج شنبه

"

راند رزیدنت

ویزیت بیماران

تحویل کشیک 13 تا 13:30

 

                                                                                                                             تهیه و تنظیم:دفتر آموزش گروه داخلی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر