رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:02:36 PM 1400 / 05 / 11
 
 

مقطع علوم پایه
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

کارشناس آموزشی: خانم زهرا حاجی خانی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3572                                                                                                        

 

شرح وظایف:

  1. تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم مقطع علوم پایه
  2. ثبت نام از دانشجویان جدید الورود
  3.  نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان و درج نمرات در برنامه سماء
  4. کارشناسی و بررسی امور مربوط به دانشجویان انتقالی و میهمان و طرح در شورای مهمانی ونقل وانتقال
  5. برگزاری امتحانات پایان ترم  مقطع علوم پایه و حضور وغیاب دانشجویان و تهیه صورتجلسات آن
  6. بررسی روند تحصیلی دانشجویان و گزارش به مقام مافوق
  7. بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه
  8.  انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر