رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:16:13 AM 1397 / 10 / 27
 


مقطع علوم پایه
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                                   
 

کارشناس آموزشی: خانم زهرا حاجی خانی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3572                                                                                                        

 

شرح وظایف:

1-    تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم مقطع علوم پایه

2-    ثبت نام از دانشجویان جدید الورود

3-    نظارت بر فرآیند ثبت نام دانشجویان و درج نمرات در برنامه سماء

4-    کارشناسی و بررسی امور مربوط به دانشجویان انتقالی و میهمان و طرح در شورای مهمانی ونقل وانتقال

5-    برگزاری امتحانات پایان ترم  مقطع علوم پایه و حضور وغیاب دانشجویان و تهیه صورتجلسات آن

6-     بررسی روند تحصیلی دانشجویان و گزارش به مقام مافوق

7-    بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه

8-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 


لیست دروس مقطع علوم پایه

لیست دروس مقطع علوم پایه (نوین)

قوانین و مقررات دوره پزشکی

قوانین و مقررات دوره پزشکی (نوین)

برنامه کلاس ها

کد دروس

برنامه امتحانات

دروس عمومی 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر