رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:06:33 PM 1398 / 04 / 26
 


برنامه آموزشی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر