رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:40:01 PM 1398 / 05 / 30
 

 شرح وظایف مدیر گروه آموزشی  
     
  
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده.
 

 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرو تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط.
   
 • تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات و پیشنهادها  و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
   
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه .
   
 • پیشنهاد نیاز مالی گروه به ریئس دانشکده .
   
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها  ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به ریئس دانشکده .
   
 • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب درشورای پژوهشی دانشکده .
   
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به ریئس دانشکده .

   

 

                      

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر