رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:06:53 PM 1400 / 10 / 27
 


 شرح وظایف مدیر گروه آموزشی
  
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی


 

ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده.

تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرو تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط.

تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات و پیشنهادها  و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.

ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه .

پیشنهاد نیاز مالی گروه به ریئس دانشکده .

انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها  ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به ریئس دانشکده .

پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب درشورای پژوهشی دانشکده .

ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده .

                      
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر