رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:03:05 AM 1396 / 09 / 02
 


                                                                 گروه پزشکی اجتماعی
  
                                                 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


  بوکلت چارت تنظیم خانواده

 بوکلت چارت سالمندان

بوکلت چارت کودکان :   کودک سالم  -  پزشک


بوکلت چارت مادران

 

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر