رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:01:51 AM 1398 / 04 / 27
 

 


دوره تحصیلات تکمیلی گروه انگل,قارچ و حشره شناسی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی          

 برنامه دروس
   

 سرفصل دروس
    
چیدمان ترمی دروس


پایان نامه های دانشجویی

   


ردیف


نام و نام خانوادگی


عنوان پایان نامه


اساتید راهنماقبولی درمقطع دکترا

1

پروین رستم خانی

جداسازی توکسوپلاسما گوندی به روش های سرولوژی , بیولوژی و انگل شناسی از گربه های کاشان سال 84/1383

دکتر حسین هوشیار- دکتر صفرعلی طالاری

 


2
 

فاطمه فیضیبررسی تاثیر عصاره الکلی هیدراهلیکس بر زخمهای حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

 

 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

 

 

3

ابراهیم کاظمیبررسی تاثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیا در

موشBALB/c
 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

*

4

فایقه کاظمی

بررسی ژن مقاومت دارویی د رتریکومونیازیس به روش PCRدکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار- دکتر بهرام کاظمی

 

*

5

رقیه علیزاده

بررسی ژن مقاومت دارویی درلیشمانیوز جلدی
 


دکتر صفر علی طالاری- دکتر بهرام کاظمی- دکتر حسین هوشیار
 

*

6

حمیده سادات فرزادفرسرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 87/1386


 

دکتر حسین هوشیار- محسن اربابی

 


7


نادر اسماعیلیبررسی شیوع عفونتهای انگلی در ارتباط با سوئ تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی کاشان سال 87/1386

 

محسن اربابی - دکتر حسین هوشیار

 

8

سمیرا الیکایی

بررسی تاثیر داروی نانوسیلور بر روی انگل لیشمانیا مااژورسویه استاندارد ایران در شرایطINVITROدکتر حسین هوشیار- دکتر مهدی محبعلی

 

*

9

مریم عزیزی

بررسی رابطه شیمی درماانی و آلودگیهای انگلی روده در بیماران تحت شیمی درمانی

دکتر حسین هوشیار 

 

10

بهرام حسین بیگی

جداسازی و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آبهای راکد شهر قزوین

دکتر حسین هوشیار- دکتر مهرزاد سرایی

 

11

فاطمه سادات قاسمی
بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زایی


 


دکتر سیما راستی – دکتر احمد پیروزمند

 

 

12

بهارک قربانزاده

بررسی ارزش تشخیصی PCRنسبت به روش کشت و مستقیم در تشخیص لیشمانیوز جلدی

دکتر سیما راستی – دکتر احمد پیروزمند

 

 

 


 

13

 
علی عباسی

  

 بررسی تاثیر تاموکسیفن بر پرو ماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط iNVITRO

 مهندس عباس درودگر- دکتر مهدی دلاوری 

 

 

14

 

حسن خرمیان

 بررسی مرفومتریک - مولکولی و بیوشیمیایی ایزوله های فاسیولا در نشخوارکنندگان کاشان

 دکتر محسن اربابی- دکتر محمود محامی اسکویی

 

 

15 

 

زهره فخریه

بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور , زنجبیل و ترکیب آنها بر القا آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایطINVITRO

دکتر محسن اربابی – دکتر مهدی دلاوری

 *

 

16

 

هادی قاسملو

 بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های لیشمانیا در کاشان  و

آران و بیدگل

 دکتر سیما راستی - مهندس عباس درودگر - دکتر مهدی دلاوری

 

17
 


ملیحه حسن زاده

 


 
بررسی شیوع انگلهای روده ای و توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در کاشان

 

 دکتر سیما راستی - دکتر حسین هوشیار
 

 

18 
شهربانو

غفاری نسب
بررسی ژنوتیپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان به روشPCR_RFLP


 
دکتر حسین هوشیار - دکتر محسن اربابی  
19 سارا سلیمانی

برسی اثر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیت های نیتریک اکساید و نقش ان در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودیوم برگئی در مدل حیوانی


 
دکتر اربابی - دکتر نهروانیان  
20 هادی توسل خمسه
بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکی نوکوکوسگرانولوزوس د منطقه اصفهان به روش

HRM
دکتر اربابی - دکتر پسته چیان  
21 ذاکر عباس زاده
شناسایی آلودگی همبرگرهای عرضه شده به گونه سارکوسیستیس
 
دکتر هوشیار- دکتر شرافتی  
 

تاریخ ویرایش : 1/4/95
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر