رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:05:01 AM 1396 / 06 / 29
 


برنامه هفتگیگروه تغذیه در نیم سال دوم سال تحصیلی 95-94

 

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

14-16

شنبه

رژیم درمانی 2

 

 

 

یک شنبه

تغذیه پرستاری

تغذیه دندانپزشکی

بیماریهای ناشی از سوء تغذیه

 

اثر فرایند بر ارزش مواد غذایی

دوشنبه

ارزیابی وضع تغذیه

تغذیه گروهها و شرایط ویژه

 

رژیم درمانی 2

سه شنبه

فیزیولوژی تغذیه

اصول تنظیم برنامه های غذایی

کاربرد رایانه در تغذیه

میکروب شناسی مواد غذایی

 

تغذیه مامایی

 

چهار شنبه

اصول تغذیه

تغذیه پزشکی

ارزیابی وضع تغذیه

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر