رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:46:44 PM 1398 / 12 / 05
 اهداف و فعالیتهای صورت گرفته

در کارگاه   CPR

 

                       


اهداف کمیته :

   ارتقا دانش ، نگرش و مهارت فراگیران پزشکی در زمینه CPR


فعالیتهای صورت گرفته :

نیاز سنجی از دانشجویان در زمینه کارگاههای مورد نیاز
 

برگزاری آزمون تئوری و عملی از دانشجویان مقطع کارورزی در راستی میزان اطلاعات و مهارتهای آنها در زمینه CPR
 

جمع آوری مقالات و مطالب آموزشی از سایتهای علمی و رفرانس های قلب و بیهوشی به خصوص AHA
 

طراحی اسلاید و شیوه برگزاری کارگاه بر اسا اصول آموزش پزشکی
 

تشکیل کمیته مشترک از گروههای قلب، بیهوشی، پرستاری ، هوشبری و اورژانس 115و آموزش پزشکی و PHD آموزش پزشکی
 

برگزاری یک کارگاه یک روزه آموزشی CPRو ارزیابی نحوه انجام کار و تکمیل فرآیند اجرا
 

برگزاری 6کارگاه آموزشی تئوری و عملی دو روزه برای کارورزان تاکنون(مهر94)
 

برگزاری کارگاه آموزشی جهت رزیدنتهای جدیدالورود در دو نوبت
 

تدوین و طراحی وب سایت در خصوص CPR
 

همکاری با سایت قلب سالم در خصوص احیاقلبی و عروقی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر