رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:02:10 PM 1398 / 12 / 02
 

                                         
کمیتهCPR                                                                                        

         دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                                                                                                                                        

  
                                       

اعضا کمیته

دبیر علمی کمیته : خانم دکتر فریبا رایگان

گروه علمی : دکتر اسماعیل فخاریان ، دکتر مجید حسن زاده، دکترمحمدرضا فاضل

گروه بیهوشی: دکتر امیر حسین منتظر ،دکتر احسان شفیعی راد

گروه پرستاری : خانم زهرا غلامی ، آقای مرتضی واقفی، آقای سعید حیدری

گروه آموزش پزشکی : دکتر فخر السادات میر حسینی

گروه اورژانس 115: آقای محمدرضا پرآور، آقای مهدی صالحی

دبیر اجرایی کمیته : دکتر زهرا سلیمانی

گروه اجرایی: دکتر امیر حسن متینی، خانم معصومه باغبانی ، خانم آزاده ظهیری

گروه دانشجویی: خانم زینب احمدی کیا ( رشته پزشکی )، خانم پرستو پور نقشبند( رشته پزشکی)، آقای امیر معتمدی نژاد( رشته

هوشبری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر