رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:53:08 PM 1398 / 01 / 30
 شورای امور پژوهشی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مدیر پزوهشی : آقای دکتر ابوالفضل ارجمند

       رشته تحصیلی: دکترای فیزیولوژی

       مرتبه علمی: استادیار

       پست الکترونیکی:

 

کارشناس پژوهشی: خانم عاطفه سادات جمال 
     رشته تحصیلی: کارشناس  ارشد  


 

        تلفـن داخلی :554 -55540021
        
       آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه دوم _ امور پژوهشی دانشکده پزشکی 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر