رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:27:52 AM 1397 / 02 / 05
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سر فصل دروس کارشناسی ارشد 

  سرفصل دروس کارشناسی ارشد آناتومی
 

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژی
 

 سرفصل دروس کارشناسی ارشد انگل شناسی
 

 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر