رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:44:57 AM 1399 / 10 / 28
      اپیدمیولوژی بالینی
 
             

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       


 

    لطفا قبل از حضور در جلسه ژورنال کلاب به این سوالات در زمینه مقاله پیوست پاسخ دهید:

  1. فکر می کنید فرق عمده مقالات از این دست با سایر مطالعاتی که به صورت معمول انجام می دهیم چیست؟
  2. چه موضوعاتی را می توانید در حیطه تخصصی خود به این سبک انجام دهید؟
  3. نام چند بانک اطلاعاتی یا منبع اطلاعاتی که می توانید در حیطه تخصصی خود برای مطالعات اکولوژیک استفاده نمایید ذکر نمایید.
     

 


جلسا ت
 

مقاله 

POWERPOINT

 

جلسه اول

 

Ecologic  study


food availebility 

 

جلسه دوم

 

primery cesarean

cross sectional

 

جلسه سوم

 

 chlamydia

case cohortجلسه چهارم

 

 RCT   article

 جلسه پنجم

 

 

 measure of association

 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر