رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:17:59 PM 1399 / 09 / 11
 


   اپیدمیولوژی بالینی
 

             
    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       
 

برنامه ها و سمینارها:

  • کنفرانس ادواری روش شناسی در تحقیقات بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد

     
       -  برنامه

       -  مجریان :

               دکتر مجتبی صحت

               دکتر سید علیرضا مروجی

               دکتر حمید گیلاسی

        -   مقالات مرتبط :

                جلسه اول با عنوان

                جلسه دوم با عنوان

       -  مستندات آموزشی دوره

                جلسه اول با عنوان 

                جلسه دوم با عنوان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر