رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:10:52 AM 1399 / 10 / 29
 

 

لینکهای مفید گروه پزشکی اجتماعی

انجمن پزشکی اجتماعی www.icpma.ir
WHOدر ایران www.emro.who.int/iran
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی www.behdasht.gov.ir
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها www.cdc.gov
سازمان بهداشت جهانی www.who.int/en

 

                                        

                                                         

     
   

     
                                    
 

                                                 

   

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر