رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:42:17 PM 1398 / 12 / 06
 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه 

 

  دکتر احمد خورشیدی 
معاون آموزشی علوم پایه
 

دکتر محمد علی اطلسی


مدیر گروه آموزشی آناتومی
 

دکتر اژدر حیدری


مدیرگروه آموزشی فیزیو لوژی
 

دکتر رضوان منیری


مدیرگروه آموزشی میکروب شناسی
 

دکتر عبداله امیدی


مدیرگروه آموزشی روانشناسی بالینی
 

دکتر محسن اربابی


مدیرگروه آموزشی انگل شناسی
 

دکتر حمیدرضا بنفشه


مدیرگروه آموزشی مطالعات اعتیاد
 

دکترمهدی نورالدینی


معاون گروه آموزشی علوم سلولی وملکولی
 

دکتر سیما راستی


عضو هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی
 


دکتر مجتبی صحت
 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی

پزشکی اجتماعی

 

 
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

 

دکتر بتول زمانی       
عضو هیئت علمی گروه آموزشی داخلی

 

دکتر حمید رضا طالاری


عضو هیئت علمی گروه آموزشی  رادیولوژی

دکتر افشین احمد وند


عضو هیئت علمی گروه آموزشی روانپزشکی
 

دکتر رضا دانشور


عضو هیئت علمی گروه آموزشی  مغز 

دکتر طاهره خامه چیان


عضو هیئت علمی گروه آموزشی  اپیدمیولوژی 

دکتر الهه مصداقی نیا


عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیر گروه زنان
 

دکتر شیما شفق


 عضو هیئت علمی گروه آموزشی جراحی عمومی
 

دکتر زهرا سلیمانی

عضو هیئت علمی گروه آموزشی عفونی
 

دکتر محمدرضا شریف


مدیر گروه آموزشی کودکان
 

دکتر حمیدرضا صابری


عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت

دکتر اسماعیل فخاریان


عضو هیئت علمی گروه آموزشی جراحی مغز 

         دکتر امیر حسن متینی

عضو هیئت علمی گروه آموزشی پاتولوژی
 
      دکتر محمدرضا رضوی زاده
عضو هیئت علمی گروه آموزشی
داخلی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر