رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:33 PM 1399 / 09 / 11
 


دوره تحصیلات تکمیلی گروه فیزیولوژی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارشناسی ارشد فیزیو لوژی

             برنامه دروس   


     
       سرفصل دروس                

           پایان نامه های دانشجویی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

قبولی در مقطع دکترا

1

مرضیه برزگر

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رس‌ ص‍وت‍ی‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ در دوران‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ واض‍طراب‌ پ‍س‌ از ت‍ول‍د در م‍وش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌

دکترم‍ح‍م‍ود س‍لام‍ی‌

 

2

زهره پور عرب

اث‍رات‌ اری‍ت‍روپ‍وی‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ح‍اف‍ظه‌، و پ‍رول‍ی‍ف‍راس‍ی‍ون‌ ن‍ورون‍ی‌ دره‍ی‍پ‍وک‍ام‍پ‌ رت‍ه‍ای‌ آل‍زای‍م‍ری‌ ش‍ده‌ از طری‍ق‌ ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‌ ب‍طن‍ه‍ای‌ م‍غ‍زی‌اس‍ت‍رپ‍ت‍وزوت‍وس‍ی‍ن‌ .(STZ)

دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌ - دکتر پ‍ره‍ام‌ رئ‍ی‍س‍ی‌

 

3

فایزه دقیق

اث‍ر م‍ه‍ار آن‍زی‍م‌ س‍ی‍ک‍ل‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ر ک‍ی‍ن‍دل‍ی‍ن‍گ‌ ن‍اش‍ی‌ از ژن‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ت‍رازول‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ن‍ی‍ت‍ری‍ک‌ اک‍س‍ای‍د و س‍طح‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍زی‍م‌ ن‍ی‍ت‍ری‍ک‌ اک‍س‍ای‍د س‍ن‍ن‍از در م‍وش‌ه‍ا ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر

دکتر اژدر حیدری

*

4

فریبا نامداری

اث‍ر ع‍ص‍اره‌ آب‍ی‌ دان‍ه‌ ان‍ار روی‌ ق‍درت‌ ان‍ق‍ب‍اض‌ ع‍ض‍ل‍ه‌ ص‍اف‌ رح‍م‌ ب‍ک‍ر ج‍دا ش‍ده‌ م‍وش‌ص‍ح‍رای‍ی

دکتر مهدی نورالدینی

*

5

معصومه دهقان شیبانی

اثر عصاره آبی هسته انبه روی قدرت انقباضی عضله صاف رحم جدا شده موش صحرایی

دکتر مهدی نورالدینی

 

6

فاطمه سادات سجادی

بررسی تاثیر استرس صوتی ترافیک در دوران جنینی بر القای LTPدر نورون های ناحیه1 CAهبپوکامپ موش های صحرایی

دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌

 

7

راضیه ملک محمدی

اثر حفاظتی عصاره بادرنجبویه بر تغییرات رفتاری –بافتی در مدل تجربی پارکینسون القا شده توسطOHDA6-نقش استرس اکسیداتیو

دکترم‍ح‍م‍ود س‍لام‍ی‌

 

8

الهه اربابی

تاثیر جنستئن بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرای پارکینسونی اواریکتومی شده

دکترم‍ح‍م‍ود س‍لام‍ی‌- دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌

 

9

امیر مسعود حاجی عسگری

اثرFK506برحافظه یادگیری در موش صحرایی

دکتر ابوالفضل ارجمند –دکتر حمید بنفشه

 

10

فاطمه خدایی

اثر ژل آلوئه ورا بر قدرت انقباضی آئورت سینه ای ایزوله موش صحرایی

دکتر مهدی نورالدینی

 

11

سمانه سادات علوی

بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسین در موش های صحرایی نر

دکتر اژدر حیدری - دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌

 

12

نسترن افسرده

بررسی اثر جنسیستین بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلین تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شده

دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌- دکتر اژدر حیدری

 

13

سیده مریم حسینی

اثر متقابل سیستم سیکلواکسیژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتیک دیابتی در موش صحرایی

دکترغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍م‍ی‍دی‌- دکتر اژدر حیدری

 

14

مهسا هادیزاده

تاثیر مکمل پروبیتیک ترکیبی قبل و بعد از تولد بر حافظه یادگیری و اضطراب در موش صحرایی

دکتر محمود سلامی

 

   15 زینب مریمی بررسی ارتباط میان پروتئین هایP18 وP16با سرطان سرویکس دکتر طاهریان - دکتر سلیمیان  
    16 الهه اربابی تاثیر جنیستین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده  دکتر محمود سلامی - دکتر غلامعلی حمیدی   

17

مرتضی نادعلی


اثر عصاره آبی گال بلوط بر روی فعالیت اختصاصی عضله صاف رحم جدا شده موش صحرایی بکر
 

دکتر نورالدینی - دکتر بنفشه  

 

18

محدثه گلی بیدگلی

 

 

 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         تاریخ بروز رسانی:26/3/94
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر