رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:23:11 PM 1399 / 09 / 11
 

 

دوره تحصیلات تکمیلی گروه انگل,قارچ و حشره شناسی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی          

 برنامه دروس
   

 سرفصل دروس
    
چیدمان ترمی دروس


پایان نامه های دانشجویی

        


ردیف


نام و نام خانوادگی


عنوان پایان نامه


اساتید راهنماقبولی درمقطع دکترا

1

پروین رستم خانی

جداسازی توکسوپلاسما گوندی به روش های سرولوژی , بیولوژی و انگل شناسی از گربه های کاشان سال 84/1383

دکتر حسین هوشیار- دکتر صفرعلی طالاری

 


2
 

فاطمه فیضیبررسی تاثیر عصاره الکلی هیدراهلیکس بر زخمهای حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

 

 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

 

 

3

ابراهیم کاظمیبررسی تاثیر عصاره الکلی زرشک بر زخم ناشی از لیشمانیا در

موشBALB/c
 

دکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار

*

4

فایقه کاظمی

بررسی ژن مقاومت دارویی د رتریکومونیازیس به روش PCRدکتر صفر علی طالاری- دکتر حسین هوشیار- دکتر بهرام کاظمی

 

*

5

رقیه علیزاده

بررسی ژن مقاومت دارویی درلیشمانیوز جلدی
 


دکتر صفر علی طالاری- دکتر بهرام کاظمی- دکتر حسین هوشیار
 

*

6

حمیده سادات فرزادفرسرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 87/1386


 

دکتر حسین هوشیار- محسن اربابی

 


7

نادر اسماعیلی


بررسی شیوع عفونتهای انگلی در ارتباط با سوئ تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی کاشان سال 87/1386

 

محسن اربابی - دکتر حسین هوشیار

 

8

سمیرا الیکایی

بررسی تاثیر داروی نانوسیلور بر روی انگل لیشمانیا مااژورسویه استاندارد ایران در شرایطINVITROدکتر حسین هوشیار- دکتر مهدی محبعلی

 

*

9

مریم عزیزی

بررسی رابطه شیمی درماانی و آلودگیهای انگلی روده در بیماران تحت شیمی درمانی

دکتر حسین هوشیار 

 

10

بهرام حسین بیگی

جداسازی و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آبهای راکد شهر قزوین

دکتر حسین هوشیار- دکتر مهرزاد سرایی

 

11

فاطمه سادات قاسمی


بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زایی


 


دکتر سیما راستی – دکتر احمد پیروزمند

 

 

12

بهارک قربانزاده

بررسی ارزش تشخیصی PCRنسبت به روش کشت و مستقیم در تشخیص لیشمانیوز جلدی

دکتر سیما راستی – دکتر احمد پیروزمند

 

 

 


 

13

 
علی عباسی

  

 بررسی تاثیر تاموکسیفن بر پرو ماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط iNVITRO

 مهندس عباس درودگر- دکتر مهدی دلاوری 

 

 

14

 

حسن خرمیان

 بررسی مرفومتریک - مولکولی و بیوشیمیایی ایزوله های فاسیولا در نشخوارکنندگان کاشان

 دکتر محسن اربابی- دکتر محمود محامی اسکویی

 

 

15 

 

زهره فخریه

بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور , زنجبیل و ترکیب آنها بر القا آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایطINVITRO

دکتر محسن اربابی – دکتر مهدی دلاوری

 *

 

16

 

هادی قاسملو

 بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های لیشمانیا در کاشان  و

آران و بیدگل

 دکتر سیما راستی - مهندس عباس درودگر - دکتر مهدی دلاوری

 

17
 


ملیحه حسن زاده

 


بررسی شیوع انگلهای روده ای و توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در کاشان

 

 دکتر سیما راستی - دکتر حسین هوشیار
 

 

18  ذاکر عباس زاده

بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسیستیس با استفاده از دو روش هضمی و ملکولی در سال1393

 

دکتر حسین هوشیار- دکتر رضا شرافتی  
19 
شهربانو

غفاری نسب


بررسی ژنوتیپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان به روشPCR_RFLP

 
دکتر حسین هوشیار - دکتر محسن اربابی  
20 سارا سلیمانی
برسی اثر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیت های نیتریک اکساید و نقش ان در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودیوم برگئی در مدل حیوانی

 
دکتر اربابی - دکتر نهروانیان  
21 هادی توسل خمسه

بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان به روش

HRM

دکتر اربابی- دکتر پسته چیان  
 

تاریخ آخرین ویرایش:25/10/95 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر