رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:25:13 PM 1399 / 09 / 11
 


 دوره تحصیلات تکمیلی گروه میکروب, ویروس شناسی


     کارشناسی ارشد ناپیوسته میکروب شناسی

 

                 پایان نامه های دانشجویی

               

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

قبولی درمقطع دکترا


 

لیلی بیت اللهی

 

 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ زن‍ج‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ر روی‌ ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍ر پ‍ی‍ل‍وری‌ 

 

دکتر م‍ح‍م‍ود ص‍ف‍اری - د‌کتر ن‍اه‍ی‍د رح‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد

 

2رضا فراهانی

خلت آبادی

 

بررسی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1387-1386  

دکتر غلامرضا شجری –دکتر رضوان منیری

 *

3


احمد قاسمی

 

 

ب‍ررس‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ وی‍رولان‍س‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ژن‍وت‍ی‍پ‍ی‌  E.Faecalisج‍دا ش‍ده‌ ازن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ادراری‌

دکتر رض‍وان‌ م‍ن‍ی‍ری‌ -دکتر اح‍م‍د خ‍ورش‍ی‍دی

4


زهرا موذن

 

 

بررسی شیوع زنهای  1  TEM   و1 SHVدر کلبسیلا پنومونیه های تولید کننده بتا لاکتازماهای وسیع الطیف جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1386

دکتراح‍م‍د خ‍ورش‍ی‍دی -  دکتر غلامرضا شجری

 

5

مسعود جوکار

 

 

 بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونههای بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388

 

 دکتر غلامرضا شجری - دکتر احمد پیروزمند

 *

6


الهام زینلی

 

 

آن‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ژن‌ mecAو ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ آن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ اورئ‍وس‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ در ای‍زول‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دا ش‍ده‌ ازب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

دکتر رضوان منیری- دکتر م‍ح‍م‍ود ص‍ف‍اری

 

7

 

میترا مطلبی

 

 

  ب‍ررس‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ وی‍رولان‍س‌ اش‍ری‍ش‍ی‍ا ک‍ل‍ی‌ ان‍ت‍روپ‍ات‍وژن‍ی‍ک‌ (EPEC) ج‍دا ش‍ده‌ ازن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ه‍ال‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌ ب‍ا روش.PCR

دکتر اح‍م‍د خ‍ورش‍ی‍دی– دکتر احمد پیروزمند

 *

8


سیده مرضیه جباری شیاره

 

 

بررسی فراوانی ژن های van  به روش multiplex-PCRدر انتروکوک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 91-90

 

دکتررض‍وان‌ م‍ن‍ی‍ری‌ - دکتر اح‍م‍د خ‍ورش‍ی‍دی‌ - دکتر محمد علی صبا

9

 

مریم رضایی

  

 

ب‍ررس‍ی‌ ژن‌ ه‍ای‌ Panton-Valentine leukocidinو ت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ scc-mccدرس‍وی‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ ارئ‍وس‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ال‍غ‌ ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ک‍اش‍ان‌۱۳۹۰

دکتررض‍وان‌م‍ن‍ی‍ری

 

10

 

احسان مغانلو

 

  

پروتئین PTENدر Neutrophil Exteracellularدر مقابل لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی

 

  

دکتراحمدخورشیدی-  دکتر احمد پیروزمند

 

 

11

حامد میرزایی قاضی کلایه

 

بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سر و تیپ های استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک multiplex pcr در سال 91-90

 

دکتررض‍وان‌ م‍ن‍ی‍ری ‌-  دکتر احمد پیروزمند
 

 

 

12

مهدی ولی پور


   بررسی میزان کلونیزاسیون و شناسایی همزمانگروههای سرولوژیکیA,B,C,W135 ,Y,X نایسر یا مننژیتیدیس با استفاده از روشMultiplex  PCR در نازوفارنکس دانشآموزان مدارس کاشان سال 1390

 

دکتراح‍م‍دخ‍ورش‍ی‍دی‌ - دکتراح‍م‍د پ‍ی‍روزم‍ن‍د

 

 

 

13

 


مریم یاسینی

 

 

 

ب‍ررس‍ی‌ س‍رو ت‍ای‍پ‌ ه‍ا و ال‍گ‍وی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ی‌ اس‍ت‍رپ‍ت‍وک‍وک‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌ Bج‍دا ش‍ده‌ از زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ زای‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ درس‍ال‌۱۳۹۰-۹۱

دکترم‍ح‍م‍ود ص‍ف‍اری‌ - دکتر اح‍م‍د خ‍ورش‍ی‍دی‌- دکترض‍وان‌م‍ن‍ی‍ری‌

 

 

14

 

شیما افراسیابی
 


ب‍ررس‍ی‌  ف‍راوان‍ی‌ ن‍ای‍س‍ری‍ا گ‍ن‍وره‌ ا و ک‍لام‍ی‍دی‍ا ت‍راک‍وم‍ات‍ی‍س‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ان‍دوس‍روی‍ک‍س‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌ ک‍اش‍ان‌1392
 

دکتررض‍وان‌ م‍ن‍ی‍ری‌ ودکتر احمد خ‍ورش‍ی‍دی‌

 

 

15

 

زهراقنبر زاده کوره تاش


بررسی رابطه مقاومت آنتی بیوتیکی با فاکتورهای ویرولانس سودوموناس آئروژینوزا

 

 دکتراحمدخورشیدی -  دکتر فرزانه فیروزه

 

 

16

 

محمد ایروانی محمد آبادی

 بررسی ژنوتیپ های Scc-mecو تعیین تیپ های آن و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین در بینی دانش آموزان شهر کاشان 2012

 

دکتررض‍وان‌ م‍ن‍ی‍ری‌ - دکتر احمد خ‍ورش‍ی‍دی‌

 

17 شهربانو کشاورز عزیزی رفنار

بررسی شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان 92-91

 دکتررضوان منیری -  دکتر محمودصفاری
 
 
18  فروغ نعمتی
 بررسی فراوانی اشیرشیا کلای یوروپاتوژنیک مولد عفونت ادرای و تعیین ژن های ویرولانس pap,ear,CNF1,hly,tra T,pai,afa,sfaدر بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 

دکتر فرزانه فیروزه - دکتر محمود صفاری  
19 آتنا امیری  

بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا و مطالعه شیوع ژن های blaper  و blactx-m  در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال92/1391


 
دکتر فرزانه فیروزه  - دکتر رضوان منیری  
20 مونا اسماعیل زاده

    
بررسی فراوانی ژن های مقاوم به آمینو گلیکوزیدها به روش PCRدر انترو کوکساهای جدا شده از سواپ رکتال بیماران بستری در بخش ICUاز بیمارستان شهید بهشتی کاشان 93/1392
  

دکتر محمود صفاری - دکتر رضوان منیری  
21  احسانه شمس احراری 
 بررسی ملکولی ژن های مقاوم به کینولون با واسطه پلاسمید در جدایه های کلبسیلا تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93/1392
 

 
دکتر فرزانه فیروزه - دکتر رضوان منیری   
22 ساره باقری

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکیblaoxa51  و blaoxa 58 و blaoxa23 و blaoxa24
و Isabalو parc وgyRAدر گونه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال93/1392


 

دکتر رضوان منیری - دکتر فرزانه فیروزه  
23 محمد پوربابایی

بررسی خصوصیات مولکولی ژنهای IMP2, IPM1, VIM2,VIM1سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم  در بیماران دچار سوختگی بستری در بیمارستان امام موسی کاظم (ع)در سال 1394/1393

 

دکتر فرزانه فیروزه- دکتر محمود صفاری  
 24 مریم السادات میر احسنی
 

 بررسی ژنهای اینتگرول کلاس یک مرتبط با سودوموناس آئرو ژینوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی در بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 93/92

 

دکتر خورشیدی - دکتر منیری   
25 زینب محلوجی زاده  

بررسی فراوانی  اینتگرون های کلاس 1و2و3 کلبسیلا دارای مقاومت چند گانه آتتی بیوتیکی جدا شده از نمونه های یالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 93/92


 
دکتر فیروزه - دکتر خورشیدی  
26 محسن رادان

بررسی فراوانی bla-impدر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتا لاکتاماز و بررسی فراوانی blaoxa23, blaoxa24, blaoxa 51,blavim در ایزوله های آسیتیو باکتربومانی تولید کننده بتا لاکتاماز جدا شده  از بیماران سوختگی در مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع ) اصفهان
 

 

دکتر منیری - دکتر خورشیدی  
27 ناهید مددی گلی

بررسی فعالیت سینر ژیستی آمپی سیلین / سولباکتام در ترکیب بالوفلوکساسین و تیجیسیلین در سویه های مقاوم به چند دارو اسپینتو باکتر


 

دکتر منیری  
28 روح اله خدادادیان
بررسی شیوع ژنهای بتا لاکتامازی KPC و بتا لاکتامازی IMP1 وVIM و قدرت تشکیل بیو فیلم در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم در سال93/92

 
دکتر خورشیدی - دکتر صفاری  
29 زینب فاقعی
بررسی شیوع ژن پانتون والنتین لکوسیدین PVL و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلو کوکوس اورئوس جداشده از عفونت های پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران

 
دگتر خورشیدی - دکتر منیری  
30 لیلا سلیمانی
بررسی فراوانی جزایر پاتوژنیسیته در اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک جدا شده در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشاندر سال 94/1393
 
دکتر فیروزه  
31 شبنم کرمی

بررسی فراوانی ژن های مرتبط با مقاومت آنتی بیوتیکی بیوفیلم و ndvBو tssC1و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های چشم در مرکز درمانی فارابی در سال 94-93

 

دکتر صفاری - دکتر فیروزه  
32 محمدرضا ذیلایی

بررسی ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم غیر توبرکلوئیدی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دکتر منیری- دکتر فیروزه  
33  طیبه بیدج
بررسی شیوع ژن qnrB،rmtB و blaVIM-1   در نمونه های مقاوم سودوموناس و استافیلوکک  جمع آوری شده از متروی تهران در سال 1394
 
دکتر صفاری   
 
تاریخ بروز رسانی :26/10/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر