رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:24:32 AM 1401 / 07 / 09
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 41 از 55   تعداد اخبار اين گروه خبري: 546
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر بهناز ایراندوست دستیار محترم گروه پاتولوژی

1394 / 02 / 29 -11:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباسعلی حسین زاده دستیار گروه داخلی

1394 / 02 / 29 -11:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی عابدین زاده دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 02 / 27 -9:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه مومنی

1394 / 02 / 27 -8:44


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عالیه محمدزاده دستیار محترم گروه اطفال

1394 / 02 / 27 -8:37


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فرشته غفاری

1394 / 02 / 20 -9:31


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر داوود رمضانی نژاد دستیار محترم گروه اطفال

1394 / 02 / 20 -9:24


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام غفور دستیار محترم گروه بیهوشی

1394 / 02 / 20 -9:18


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم دستیار محترم گروه عفونی

1394 / 02 / 15 -8:20


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم سیده مریم حسینی

1394 / 02 / 10 -9:15

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر