رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:59:00 PM 1397 / 03 / 05
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 25 از 39   تعداد اخبار اين گروه خبري: 389
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مولود جعفری

1394 / 03 / 16 -9:46


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم تبسم اخوان

1394 / 03 / 03 -13:11


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی عابدین زاده دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 03 / 03 -12:51


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر بهناز ایراندوست دستیار محترم گروه پاتولوژی

1394 / 02 / 29 -11:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر عباسعلی حسین زاده دستیار گروه داخلی

1394 / 02 / 29 -11:20


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر مصطفی عابدین زاده دستیار محترم گروه داخلی

1394 / 02 / 27 -9:9


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر طیبه مومنی

1394 / 02 / 27 -8:44


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عالیه محمدزاده دستیار محترم گروه اطفال

1394 / 02 / 27 -8:37


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه خانم فرشته غفاری

1394 / 02 / 20 -9:31


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر داوود رمضانی نژاد دستیار محترم گروه اطفال

1394 / 02 / 20 -9:24

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر