رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:29:53 PM 1399 / 03 / 13
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای تخصصی پاتولوژی

نام و نام خانوادگی: نسرین رضا زاده

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط جهش های A1298C و C677T ژنمتیلنتتراهیدروفولات ردوکتاز با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشان

استاد راهنما: دکترطاهرهخامه چیان،  دکترطاهره مازوچی

استاد مشاور: دکترمحمدکریمیان

مکان و زمان ارائه پایان نامه:  تالارحکیم 23/9/98

چکیده

سابقه و هدف: ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) انسانی نقش اساسی در متابولیسم فولات دارد. این ژن که روی کروموزوم 1 (1p36.31) قراردارد، دارای 11 اگزون میباشد. دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی عملکردی و شناخته شده در ژن MTHFR به نام های C677T و  A1298C مرتبط با کاهش فعالیت آنزیم و هایپر هموسیستئینمی می باشد که روی حساسیت شیمیایی سلولهای تومورال اثر می گذارد.  این تحقیق به منظور ارتباط جهش های C677T و A1298C  ژن MTHFR با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت  زنان کاشان  انجام شد.
مواد و روش ها:  در این تحقیق مورد – شاهدی  از 300 نمونه خون شامل 150 نمونه سرطان پستان و 150 نمونه سالم، استخراج DNA  انجام شد. پس از تکثیر قطعه 233 جفت بازی حاوی ناحیه C677T و قطعه 143 جفت بازی حاوی A1298C ، ژنوتیپ نمونه ها بهوسیلهی آنزیم های محدودکننده HinfI و MobII با تکنیکPCR-RFLP انجام شد و تائید ژنوتیپ ها نیز با استفاده از توالی یابی مستقیم محصولات PCR صورت گرفت.
یافته ها: نتایج آنالیز آماری مربوط به جمعیت زنان کاشانی نشان داد که ارتباط معناداری بین آلل T و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان (OR=2.31, 95% CI=1.58 to 3.38, p<0.0001) و همچنین ارتباط معناداری بین آلل C و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان (p=0.029, OR=1.47, 95% CI=1.04 to 2.07) وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد جابجایی های C677T و A1298C ژن MTHFR نه تنها ممکن است به عنوان عوامل خطر ژنتیکی برای سرطان پستان باشند بلکه می توانند به عنوان یک مارکر مولکولی جهت غربالگری افراد مستعد مورد توجه محققین قرار گیرد.
 

ساعت : 8:43 -  روز  : چهار شنبه  - 20 /  9 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :387

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر