رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:11:57 PM 1399 / 09 / 12
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام ونام خانوادگی : محدثه شفیعی پور

عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط خودکنترلی و سطح عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1398

اساتید راهنما: جناب آقای دکترعباس تقوی اردکانی، جناب آقای دکتر داودخیرخواه

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر محمدرضا شریف، جناب آقای محمدجوادآزادچهر، سرکارخانم مریم یاوری

مکان وزمان ارایه پایان نامه: 1398/8/19  ساعت 11 دانشکده پزشکی تالار حکیم

چکیده :

زمینه و هدف: خودکنترلی به عنوان زیربنای باورهای فرد ،نقش اساسی در زمینه های گوناگون زندگی انسان به ویژه پیشرفت وعملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.هدف این مطالعه تعیین رابطه خودکنترلی با عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

روش بررسی : دراین مطالعه توصیفی مقطعی 100 نفر از کارآموزان پزشکی به روش دردسترس در سال تحصیلی 98-97شرکت کردند. از پرسشنامه خودکنترلی مدل تانجی در این پژوهش استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی، معدل کارآموزان بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه ،66 نفر (66 % ) زن و 24 نفر (24/0 ) مرد حضور داشتند . میانگین و انحراف معیار نمره کل پرسشنامه خودکنترلی85/14±98/121بود. بین خودکنترلی ومؤلفههای آن و عملکرد تحصیلی کارآموزان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p). بین خودکنترلی (نمره کل) و مؤلفه خودکنترلی اولیه با عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان رابطه معناداری وجود دارد (05/0p<). به عبارتی با افزایش خودکنترلی (نمره کل) و مؤلفه خودکنترلی اولیه در افراد موردمطالعه، عملکرد تحصیلی (معدل) آنها نیز افزایش معناداری پیدا میکند.در بین کارآموزان زن، رابطه معناداری بین خودکنترلی (و مؤلفههایش) و عملکرد تحصیلی وجود دارد (05/0p<). میانگین خودکنترلی (نمره کل)و مؤلفه خودکنترلی اولیه در بین کارآموزان متأهل بهطور معناداری بیشتر از کارآموزان مجرد میباشد (05/0p<).در بین کارآموزان مجرد، رابطه معناداری بین خودکنترلی (نمره کل) و مؤلفه خودکنترلی منعکننده با عملکرد تحصیلی وجود دارد (05/0p<). به عبارتی با افزایش نمره خودکنترلی (نمره کل) و مؤلفه خودکنترلی منع کننده در بین کارآموزان مجرد، میزان عملکرد تحصیلی (معدل) آنها نیز افزایش معناداری پیدا میکند.

نتیجه گیری: با افزایش خودکنترلی (نمره کل) و مؤلفه خودکنترلی اولیه در کارآموزان پزشکی، عملکرد تحصیلی (معدل) آنها نیز افزایش معناداری پیدا میکند. به نظر می رسد ارتقای خودکنترلی باعث افزایش میزان عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی می شود.

ساعت : 11:0 -  روز  : سه شنبه  - 14 /  8 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :604

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر