رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:17:40 PM 1399 / 09 / 12
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی : رویا باقری

عنوان پایان نامه : تعیین ارتباط هوش معنوی باعملکردتحصیلی کارآموزان پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال1398

استاد راهنما: جناب آقای دکترعباس تقوی اردکانی، جناب آقای دکتر داودخیرخواه

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر محمدرضا شریف، جناب آقای محمدجوادآزادچهر، سرکارخانم مریم یاوری

مکان وزمان ارایه پایان نامه: 1398/8/19  ساعت10  دانشکده پزشکی تالار حکیم

چکیده:

زمینه و هدف: هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون زندگی انسان به ویژه

پیشرفت وعملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.هدف این مطالعه تعیین رابطه هوش عنوی با عملکرد تحصیلی کارآموزان

پزشکی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.

روش بررسی : دراین مطالعه توصیفی مقطعی 100 نفر از کارآموزان پزشکی به روش دردسترس در سال تحصیلی

98-97شرکت کردند. از پرسشنامه هوش معنوی علی بدیع در این پژوهش استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی

،معدل کارآموزان بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل

قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه ،87 نفر (87 % ) زن و 13 نفر (%13 ) مرد حضور داشتند . میانگین و انحراف معیار نمره

کل پرسشنامه هوش معنوی60/17±64/142(از حداکثر210) بود. بین هوش معنوی و مؤلفههای آن و عملکرد تحصیلی

کارآموزان رابطه معناداری وجود نداشت (05/0p>). میانگین مؤلفه خودآگاهی، عشق و علاقه در کارآموزان مرد

(28/10±15/44) بهطور معناداری بیشتر از کارآموزان زن (68/4 ± 62/22) بود (009/0p=، 87/2-=(98)t).

در بین کارآموزان مرد، رابطه معناداری بین مؤلفه خودآگاهی، عشق و علاقه و عملکرد تحصیلی وجود

داشت(025/0p=، 616/0r=).میانگین مؤلفه پرداختن به سجایای اخلاقی و هوش معنوی (نمره کل) در کارآموزان

متأهل بهطور معناداری بیشتر از کارآموزان مجرد بود (05/0p>). وهمچنین ،در بین کارآموزان مجرد، رابطه

معناداری بین مؤلفه تفکر کلی و بعد اعتقادی و عملکرد تحصیلی وجود داشت(040/0p=، 228/0r=).

نتیجه گیری: با افزایش نمره مؤلفه خودآگاهی، عشق و علاقه در بین کارآموزان مردو با افزایش نمره مؤلفه تفکر کلی و

بعد اعتقادی در بین کارآموزان مجرد، میزان عملکرد تحصیلی آنها افزایش معناداری پیدا میکند. به نظر می رسد ارتقای

هوش معنوی باعث افزایش میزان عملکرد تحصیلی کارآموزان پزشکی می شود.

ساعت : 10:57 -  روز  : سه شنبه  - 14 /  8 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :557

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر